Vydáno: 29. 11. 2019
Platové odměňování a jeho specifika – 1. část Mgr. Šárka Homfray Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), upravuje dvě možnosti odměňování osob v pracovním poměru, a to mzdu a plat. Následující příspěvek je zaměřen na souhrnný přehled právní úpravy platového odměňování a jeho pravidel. V příštím díle se budeme zabývat podrobnostmi u jednotlivých složek platu. Zaměstnavatelé odměňující platem Zákoník práce v ustanovení § 109 odst. 3 vymezuje okruh zaměstnavatelů, kteří neodměňují mzdou ale platem. Platem odměňuje stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo regionální rada regionu soudržnosti. Tito zaměstnavatelé nebudou odměňovat platem v případě peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2019.