Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Významné odlišnosti zdravotního a sociálního pojištění Ing. Antonín Daněk Čas od času se objeví názory, že postupy ve zdravotním a sociálním pojištění jsou v podstatě obdobné a žádné výraznější rozdíly mezi nimi nespatřujeme. I když s účinností od 1. 1. 2008 (tedy před více než deseti lety) došlo u obou druhů pojištění k poměrně výraznému sblížení zejména v oblasti podmínek pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, naopak platí, že: - stanovení vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění již není vázáno na účast na nemocenském pojištění a - pro přihlašování a odhlašování zaměstnanců má zdravotní pojištění svoji specifickou úpravu, zakotvenou v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy bez vazby na účast na nemocenském pojištění. Rozhodné částky, důležité pro zdravotní pojištění Jedinou faktickou (a doposud přetrvávající) návaznost zdravotního pojištění na nemocenské pojištění tak představují pouze rozhodné částky 3 000 Kč resp. 10 000 Kč. Tyto částky, které v právní úpravě zdravotního pojištění nenaleznete, představují jako hranice tzv. započitatelný příjem, uváděný konkrétně u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 a 5 zákona č. 48/1997 Sb. Je-li tento započitatelný příjem (tedy alespoň 3 000 Kč nebo více než 10 000 Kč – viz dále) dosažen, pak se osoba považuje ve zdravotním pojištění v daném kalendářním měsíci za zaměstnance a současně vzniká zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a platit pojistné podle zákona.