Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Pokuty za kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty v praxi Martina Vavříková, studentka Prf MU, 5. ročník, pomvěd na katedře finančního práva a národního hospodářství Tento článek si klade za cíl systematicky přiblížit situace, které lze postihnout pokutami, a komplexně podrobit analýze institut prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Především, zda v praxi toto promíjení kompenzuje přísnost pravidel souvisejících právě se vznikem předmětných pokut. Kontrolní hlášení a související pokuty Daňový institut kontrolní hlášení již od svého zavedení v roce 2016 s sebou přináší také, kromě nových daňových povinností, právní následky pro nepečlivé daňové poplatníky. Jsou jimi sankce za nepodání kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty, které vymezuje § 101h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Ze samotné dikce zákona je zřejmé, že charakter těchto sankcí nabývá podoby pokut. Jejich uložení implikují situace, které předvídá právě § 101h ZDPH v odst. 1 až 3.