Vydáno: 27. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Připravujeme rozvahu a výkaz zisku a ztráty prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. V následujícím textu se zaměříme na praktické sestavení účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Nejprve naznačíme převodový můstek mezi účetní osnovou a jednotlivými položkami výkazů a následně pak na praktickém příkladu provedeme reálnou demonstraci. Účetní závěrka je sestavována v tuzemské měně (CZK) a jednotlivé položky jsou vykazovány v celých tisících korun. V případě, kdy je bilanční suma účetní jednotky vyšší než 10 miliard Kč, potom jsou obvykle vykazovány jednotlivé položky v milionech Kč – nicméně tuto informaci musí účetní jednotka uvést ve všech částech účetní závěrky. Dále platí, že pokud položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou v nulové výši za běžné i minulé účetní období, potom se pro přehlednost neuvádějí. Položky výkazu rozvaha Rozvahu v plném rozsahu sestavují takové účetní jednotky, které jsou: velkou nebo střední účetní jednotkou, nebo malou či mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Neauditované mikro účetní jednotky sestavují rozvahu ve zkráceném rozsahu pouze v rozsahu položek označených písmeny; neauditované malé účetní jednotky sestavují rozvahu ve zkráceném rozsahu v rozsahu položek označených písmeny a římskými číslicemi (navíc pak v části věnované aktivům musí rovněž uvést položky C.II.1. Dlouhodobé pohledávky, C.II.2. Krátkodobé pohledávky a C.II.3. Časové rozlišení aktiv). Zaměřme se nyní na začlenění rozvahových položek do výkazu rozvaha. U každého řádku budou uvedeny účty, které lze do něj zatřídit: AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál - 353-Pohledávky za upsaný základní kapitál B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje - 012-Nehmotné výsledky vývoje - 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje - 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku B.I.2.1. Software - 013-Software - 073-Oprávky k softwaru - 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva - 014-Ocenitelná práva - 074-Oprávky k ocenitelným právům - 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku B.I.3. Goodwill - 015-Goodwill - 075-Oprávky ke goodwillu - 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - 019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - 079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku - 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - 051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - 093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku B.II.1.1. Pozemky - 031-Pozemky - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.1.2. Stavby - 021-Stavby - 081-Oprávky ke stavbám - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory - 022-Hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů - 025-Pěstitelské celky trvalých porostů - 085-Oprávky k pěstitelským celkům a trvalým porostům - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny - 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny - 086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.4.2. Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku - 032-Umělecká díla a sbírky - 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - 094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba - 061-Podíly – ovládaná osoba - 068-Pořízení dlouhodobého finančního majetku - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba - 066-Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.3. Podíly – podstatný vliv - 062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem - 068-Pořízení dlouhodobého finančního majetku - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv - 066-Zápůjčky a úvěry – ovládající nebo ovládaná osoba, podstatný vliv - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly - 063-Ostatní cenné papíry a podíly - 064-Směnky k inkasu - 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti - 068-Pořízení dlouhodobého finančního majetku - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní - 067-Ostatní zápůjčky - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek - 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek - 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - 053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek C.I.1. Materiál - 112-Materiál na skladě - 119-Materiál na cestě - 191-Opravná položka k materiálu C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary - 121-Nedokončená výroba - 192-Opravná položka k nedokončené výrobě - 122-Polotovary vlastní výroby - 193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby C.I.3.1. Výrobky - 123-Výrobky - 194-Opravná položka k výrobkům C.I.3.2. Zboží - 132-Zboží na skladě a v prodejnách - 139-Zboží na cestě - 196-Opravná položka ke zboží C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - 195-Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby - 151-Poskytnuté zálohy na materiál - 197-Opravná položka k zálohám na materiál - 152-Poskytnuté zálohy na mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - 199-Opravná položka k zálohám na mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - 153-Poskytnuté zálohy na zboží - 198-Opravná položka k zálohám na zboží C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů - 311-Pohledávky z obchodních vztahů - 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry - 315-Ostatní pohledávky - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba - 351-Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv - 352-Pohledávky – podstatný vliv - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka - 481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky - 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty - 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace - 358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy - 314-Poskytnuté provozní zálohy - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní - 388-Dohadné účty aktivní C.II.1.5.4. Jiné pohledávky - 335-Pohledávky za zaměstnanci - 371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu - 373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací - 374-Pohledávky z nájmu - 376-Nakoupené opce - 378-Jiné pohledávky - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů - 311-Pohledávky z obchodních vztahů - 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry - 315-Ostatní pohledávky - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba - 351-Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv - 352-Pohledávky – podstatný vliv - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky - 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty - 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace - 358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky - 341-Daň z příjmů - 342-Ostatní přímé daně - 343-Daň z přidané hodnoty - 345-Ostatní daně a poplatky C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - 314-Poskytnuté provozní zálohy - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní - 388-Dohadné účty aktivní C.II.2.4.6. Jiné pohledávky - 335-Pohledávky za zaměstnanci - 371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu - 373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací - 374-Pohledávky z nájmu - 375-Pohledávky z vydaných dluhopisů - 376-Nakoupené opce - 378-Jiné pohledávky - 391-Opravná položka k pohledávkám C.II.3.1./D.1. Náklady příštích období - 381-Náklady příštích období C.II.3.2./D.2. Komplexní náklady příštích období - 382-Komplexní náklady příštích období C.II.3.3./D.3. Příjmy příštích období - 385-Příjmy příštích období C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba - 251-Majetkové cenné papíry k obchodování - 291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek - 251-Majetkové cenné papíry k obchodování - 253-Dluhové cenné papíry k obchodování - 254-Směnky k inkasu - 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti - 257-Ostatní cenné papíry k obchodování - 291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně - 211-Pokladna - 213-Ceniny - 261-Peníze na cestě C.IV.1. Peněžní prostředky na účtech - 221-Bankovní účty PASIVA A.I.1. Základní kapitál - 411-Základní kapitál - 491-Účet individuálního podnikatele A.I.2. Vlastní podíly (–) - 252-Vlastní akcie a obchodní podíly A.I.3. Změny základního kapitálu - 419-Změny základního kapitálu A.II.1. Ážio - 412-Ážio A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy - 413-Ostatní kapitálové fondy A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–) - 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/–) - 416-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/–) - 417-Rozdíly z přeměn obchodních korporací A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/–) - 418-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací A.III.1. Ostatní rezervní fondy - 421-Rezervní fondy A.III.2. Statutární a ostatní fondy - 423-Statutární fondy - 424-Ostatní fondy A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/–) - 428-Nerozdělený zisk minulých let - 429-Neuhrazená ztráta minulých let A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–) - 427-Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) - 710 => 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–) - 432-Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky - 452-Rezerva na důchody a obdobné závazky B.2. Rezerva na daň z příjmů - 453-Rezerva na daň z příjmů B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů - 451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.4. Ostatní rezervy - 459-Ostatní rezervy C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy - 473-Vydané dluhopisy C.I.1.2. Ostatní dluhopisy - 473-Vydané dluhopisy C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím - 461-Bankovní úvěry C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy - 475-Dlouhodobé přijaté zálohy C.I.4. Závazky z obchodních vztahů - 321-Závazky z obchodních vztahů C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě - 478-Dlouhodobé směnky k úhradě C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba - 471-Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba C.I.7. Závazky – podstatný vliv - 472-Dlouhodobé závazky – podstatný vliv C.I.8. Odložený daňový závazek - 481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.I.9.1. Závazky ke společníkům - 365-Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace - 368-Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti C.I.9.2. Dohadné účty pasivní - 389-Dohadné účty pasivní C.I.9.3. Jiné závazky - 373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací - 377-Prodané opce - 474-Závazky z nájmu - 479-Jiné dlouhodobé závazky C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy - 241-Vydané krátkodobé dluhopisy C.II.1.2. Ostatní dluhopisy - 241-Vydané krátkodobé dluhopisy C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím - 231-Krátkodobé bankovní úvěry - 232-Eskontní úvěry C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy - 324-Přijaté provozní zálohy C.II.4. Závazky z obchodních vztahů - 321-Závazky z obchodních vztahů - 325-Ostatní závazky C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě - 322-Směnky k úhradě C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba - 361-Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba C.II.7. Závazky – podstatný vliv - 362-Závazky – podstatný vliv C.II.8.1. Závazky ke společníkům - 364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku - 365-Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace - 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti - 367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů - 368-Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci - 249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům - 331-Zaměstnanci - 333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace - 341-Daň z příjmů - 342-Ostatní přímé daně - 343-Daň z přidané hodnoty - 345-Ostatní daně a poplatky - 346-Dotace ze státního rozpočtu - 347-Ostatní dotace C.II.8.6. Dohadné účty pasivní - 389-Dohadné účty pasivní C.II.8.7. Jiné závazky - 372-Závazky z koupě obchodního závodu - 373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací - 377-Prodané opce - 379-Jiné závazky C.III.1./D.1. Výdaje příštích období - 383-Výdaje příštích období C.III.2./D.2. Výnosy příštích období - 384-Výnosy příštích období Praktické sestavení výkazu rozvaha Nyní si ukažme výše uvedené na praktickém příkladu, jak transformovat Konečný účet rozvažný do výkazu rozvaha. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že veškeré pohledávky jsou krátkodobé povahy. Veškeré hodnoty jsou již uvedeny v tis. Kč. Položky výkazu zisku a ztráty (druhové členění) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují veškeré účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi. Pokud účetní jednotka není obchodní společností, tak výkaz zisku a ztráty sestavuje v plném rozsahu tehdy, pokud se jedná o: velkou nebo střední účetní jednotkou, nebo malou či mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pouze neauditované mikro a malé účetní jednotky, které zároveň nejsou obchodní společností, sestavují výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, a to na úrovni položek označených římskými číslicemi (výnosové položky), resp. písmeny (nákladové položky). Nyní se pojďme podívat na začlenění výsledkových položek do výkazu zisku a ztráty v druhovém členění. U každého řádku budou uvedeny účty, které lze do něj zatřídit: I. Tržby z prodeje výrobků a služeb - 601-Tržby za vlastní výrobky - 602-Tržby z prodeje služeb II. Tržby za prodej zboží - 604-Tržby za zboží A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží - 504-Prodané zboží A.2. Spotřeba materiálu a energie - 501-Spotřeba materiálu - 502-Spotřeba energie - 503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek A.3. Služby - 511-Opravy a udržování - 512-Cestovné - 513-Náklady na reprezentaci - 518-Ostatní služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) - 581-Změna stavu nedokončené výroby - 582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby - 583-Změna stavu výrobků - 584-Změna stavu zvířat C. Aktivace (–) - 585-Aktivace materiálu a zboží - 586-Aktivace vnitropodnikových služeb - 587-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku - 588-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku D.1. Mzdové náklady - 521-Mzdové náklady - 522-Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - 524-Zákonné sociální pojištění - 525-Ostatní sociální pojištění - 526-Sociální náklady individuálního podnikatele D.2.2. Ostatní náklady - 527-Zákonné sociální náklady - 528-Ostatní sociální náklady E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 553-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné - 556-Tvorba a zúčtování opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku E.2. Úpravy hodnot zásob - 557-Tvorba a zúčtování opravných položek k zásobám E.3. Úpravy hodnot pohledávek - 558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám - 559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku - 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III.2. Tržby z prodaného materiálu - 642-Tržby z prodeje materiálu III.3. Jiné provozní výnosy - 644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení - 646-Výnosy z odepsaných pohledávek - 648-Ostatní provozní výnosy F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku - 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F.2. Prodaný materiál - 542-Prodaný materiál F.3. Daně a poplatky - 531-Daň silniční - 532-Daň z nemovitých věcí - 538-Ostatní daně a poplatky F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období - 552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů - 554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv - 555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období F.5. Jiné provozní náklady - 543-Dary - 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení - 545-Ostatní pokuty a penále - 546-Odpis pohledávky - 548-Ostatní provozní náklady - 549-Manka a škody z provozní činnosti IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba - 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IV.2. Ostatní výnosy z podílů - 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku G. Náklady vynaložené na prodané podíly - 561-Prodané cenné papíry a podíly V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba - 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem - 561-Prodané cenné papíry a podíly - 566-Náklady z finančního majetku VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba - 662-Úroky VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy - 662-Úroky I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti - 574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv - 579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční oblasti J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba - 562-Úroky J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady - 562-Úroky VII. Ostatní finanční výnosy - 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - 663-Kursové zisky - 664-Výnosy z přecenění cenných papírů - 666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku - 667-Výnosy z derivátových operací - 668-Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady - 561-Prodané cenné papíry a podíly - 563-Kursové ztráty - 564-Náklady z přecenění cenných papírů - 566-Náklady z finančního majetku - 567-Náklady z derivátových operací - 568-Ostatní finanční náklady - 569-Manka a škody na finančním majetku L.1. Daň z příjmů splatná - 591-Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná - 595-Dodatečné odvody daně z příjmů - 599-Rezerva na daň z příjmů L.2. Daň z příjmů odložená - 592-Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená (+/–) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům - 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Praktické sestavení výkazu zisku a ztráty (druhové členění) Pokračujme v předchozím příkladu, kde si rozvedeme tentokrát výsledek hospodaření (jak již víme, byla realizována ztráta). Opět platí, že veškeré hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 01/2020.