Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Vliv změny sazby nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 na výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zahraničních zaměstnanců Ing. Lenka Nováková, daňový poradce č. 4991 Ing. Daniela Králová, daňový poradce č. 1880 Následující článek se zabývá vlivem změny sazby nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 na výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska). Novelou zákona č. 32/2019 Sb., kterou se měnil zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), a která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2019, byla zrušena tzv. karenční doba. Došlo tak ke zrušení doby prvních tří dnů pracovní neschopnosti, za které nenáležela zaměstnanci náhrada mzdy podle § 192 a násl. zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že tuto změnu měli především zaplatit zaměstnavatelé, došlo současně i k novele zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na základě které byl snížen celkový odvod pojistného zaměstnavatele na sociální zabezpečení z 25 na 24,8 % z vyměřovacího základu (u zaměstnavatele tedy došlo ke snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění z 2,3 na 2,1 %).