Související výkladová hesla

Plátce daně z přidané hodnoty
Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Osoba jednající za dodavatele JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2019, sp. zn. 2 Afs 121/2017, www.nssoud.cz Na prokázání, že plátce DPH odebral zboží (či služby) od určitého dodavatele, tedy nelze klást nepřiměřené požadavky. Postačí zásadně, že osoby, jejichž jednání je přičitatelné plátci (u stěžovatele osoby, jež si zjednal k tomu, aby jezdily do tržnice SAPA a přebíraly tam zboží), přebíraly od osob, o nichž se s ohledem na okolnosti mohly rozumně domnívat, že je jejich jednání přičitatelné dodavateli, zboží ve sjednané struktuře a množství. Jinak řečeno, ti, od nichž osoby jednající za plátce zboží přebíraly, se těmto osobám museli rozumně jevit jako lidé „patřící“ k dodavateli, jednající oprávněně jménem dodavatele. Mohli to být nejen dodavatelovi zaměstnanci či jím zmocněné osoby, ale i například osoby příslušející k subdodavatelům dodavatele, jestliže z okolností bylo patrné, že dodavatel plní svůj závazek dodat zboží prostřednictvím subdodavatele.