Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Živnostenský balíček má zajistit vstřícné daňové prostředí Ing. Vladimír Opatrný Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představily na sklonku srpna minulého roku tzv. živnostenský balíček 1) , který má usnadnit život malým a středním podnikatelům a stát se součástí komplexu opatření zaměřených na vznik vstřícného daňového prostředí pro 8 milionů daňových poplatníků v České republice. Balíček obsahuje desatero záměrů včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z nichž některé byly v okamžiku prezentace balíčku již splněny: 1. Podpora rodinného podnikání – předkladatelé konstatují, že rodinné podnikání je největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství. Kromě již schválené definice pojmů „rodinná živnost“ a „rodinná obchodní korporace“ a příručky „Jak předat rodinnou firmu další generaci“ má být v roce 2020 zavedena registrace rodinných firem, realizováno cílené poskytování vzdělávacích a poradenských služeb včetně zajištění propagace a přístupu k financím. 2. Jednodušší rozjezd – zájemcům o živnostenské oprávnění stát usnadní jejich podnikatelský start. V roce 2019 bylo vyřízení živnostenského oprávnění a registrace k daňovým povinnostem a odvodům umožněno přes Portál občana, od roku 2020 bude složení základního kapitálu pro s. r. o. možno učinit v notářské úschově. 3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně – pro nabývání účinnosti národních právních předpisů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty budou vyhrazeny dva dny v roce – 1. 1. a 1. 7. – kromě ospravedlnitelných výjimek, které musí být vždy řádně odůvodněné (!). 4. Konec daňovým výjimkám – pro zjednodušení daňového systému a jeho odlehčení od stávajících sporných a nesystémových výjimek bude provedena jejich důkladná analýza, vyhodnocen vliv na výši obecných sazeb daně, zahájena jejich redukce, zobecňování a slučování s tím, že žádné další nové výjimky zaváděny nebudou. 5. Jednotná databáze formulářů – na internetu bylo přehledně soustředěno 1 300 (!) formulářů pro živnostníky. Od března 2020 bude prostřednictvím interaktivních souborů nebo jejich aplikací umožněno jejich vyplňování v elektronické formě. 6. Všechny povinnosti na jednom místě – nepřehlednost v povinnostech podnikatelů vůči státu má být odstraněna informačním systémem pro podnikatele (PES), zprovozněným Hospodářskou komorou. Webové stránky pro podnikatele již existují a nové budou připraveny v březnu 2020. 7. Omezení statistických průzkumů – díky rušení a úpravám statistických formulářů nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování bude v roce 2019 omezeno statistické šetření pro nejméně 3 500 podnikatelů a v roce 2020 pro nejméně 13 000 podnikatelů. 8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy – v roce 2021 má být zavedena paušální daň pro živnostníky a další podnikatele s obratem do 1 mil. Kč. Podnikatelé, kteří paušální daň využijí, nebudou přiznávat daň z příjmů a pojistné odvody na třech formulářích a k jejímu zaplacení jim postačí jedna platba. V této souvislosti se připomíná pozitivní efekt snížení administrativy úsporou nákladů za účetní služby. S účinností od 1. 5. 2020 dojde ke snížení DPH u některých řemeslných a odborných služeb včetně služeb stravovacích. Osmi milionům daňových subjektů usnadní komunikaci se státem spuštění portálu Moje Daně od prosince 2020. Od roku 2021 se prostřednictvím nového stravenkového paušálu zjednoduší poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům. Ke splněným úkolům se v osmém bodu desatera přiřazuje i zvýšení limitu ročních příjmů pro uplatnění výdajových paušálů z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč od 1. 1. 2019. 9. Kompenzace exekučních nákladů – zaměstnavatelé dlouhodobě zajišťují administrativu spojenou s výkonem exekucí. Vzhledem k tomu, že problémy s exekucemi má v současné době až 900 000 občanů, jedná se o značnou administrativní zátěž vyžadující nemalé finanční náklady. Součástí připravované novely občanského soudního řádu se proto v roce 2021 stane i paušálně stanovená náhrada nákladů živnostníkům a dalším podnikatelům za zajištění této činnosti. 10. Vstřícnější stavební úřad – složité jednání se stavebním úřadem se od roku 2021 zjednoduší. Živnostník odevzdá na úřad příslušný projekt a stavební úřad za něj vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření a náležitosti. Přestože kvalitu života lidí zásadním způsobem ovlivňuje rozsah, povaha, úspěšnost a stabilita podnikatelských aktivit, přetrvávají v podnikatelském prostředí České republiky závažné deformace a dlouhodobé nedostatky, které negativně ovlivňují konkurenceschopnost České republiky, míru využití jejího hospodářského potenciálu, kdy nejvíce ohrožují zejména drobné a střední podnikání.