Vydáno: 12. 2. 2020
Dodání zboží v řetězci Ing. Václav Benda Dodání zboží v řetězci není v dosavadním znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), upraveno. Jedná se prakticky o specifický způsob obchodování se zbožím v rámci Evropské unie, při němž je předmětné zboží dodáno od prodávajícího konečnému kupujícímu tak, že zboží je přímo přepraveno od prodávajícího tomuto kupujícímu, ale prodávající jej nefakturuje přímo tomuto kupujícímu, ale jiné osobě, obvykle obchodníkovi, který předmětné zboží nakoupí a se ziskem prodá, a to případně ještě přes další prostředníky. Tento způsob obchodování je dosud neoficiálně obvykle označován jako „řetězový obchod“. Při uplatňování DPH u takového obchodování se zbožím vznikají problémy s určením místa plnění jak pro prodávajícího a další prostředníky, kteří dodávají předmětné zboží a s tím spojené posouzení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu, a také s uplatněním osvobození od daně při intrakomunitárním oddání zboží. Novelou zákona, kterou předložila vláda koncem srpna roku 2019 Poslanecké sněmovně (poslanecký tisk č. 572) a která měla nabýt účinnosti od 1. 1.2020 a která navazuje na změny Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH), bude „dodání v řetězci“ vymezeno v zákoně o DPH a návazně upřesněna pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží touto formou, a to v § 7 zákona o DPH doplněna. „Účinnost této novely se posune o několik měsíců. Z informace GFŘ k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, která byla zveřejněna koncem ledna 2020 na webových stránkách finanční správy, vyplývá, že daňové subjekty mohou již od 1. 1. 2020 uplatňovat přímý účinek směrnice o DPH, tj. v případě dodání zboží v řetězci postupovat již podle novelizovaných pravidel. Navazujícím problémem je posouzení podmínek pro osvobození od daně při intrakomunitárním dodání zboží. Tyto podmínky budou také novelou zákona upřesněny. Specifickým dodáním v řetězci je prakticky také „třístranný obchod“, pro který platí pravidla zakotvená v čl. 141 směrnice o DPH. V následujícím článku jsou nejprve vysvětleny základní pojmy zaváděné výše uvedenou navrhovanou novelou zákona a návazně vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci. V dalším textu jsou s využitím příkladů vysvětleny praktické postupy uplatnění DPH při dodání zboží v řetězci, a to jak při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu, tak i při pořízení zboží z jiného členského státu v tuzemsku, které bylo dodání formou dodání v řetězci.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 3/2020.