Vydáno: 26. 2. 2020
Legislativní novinky s komentářem - Novela zákoníku práce míří do legislativního procesu Mgr. Veronika Šaurová, advokátní koncipientka V prosinci loňského roku schválila vláda návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „Novela“). Hlavními tématy Novely je zejména změna úpravy dovolené, zavedení sdíleného pracovního místa nebo doručování dokumentů v pracovněprávních vztazích. V posledních letech se jedná již o několikátý pokus o takto rozsáhlou novelizaci zákoníku práce. Aby byl postup této novely legislativním procesem co nejsnazší, došlo v říjnu loňského roku k podpisu „Gentlemanské dohody“ mezi zástupci odborů, zaměstnavatelů a zástupců vládní koalice, v rámci které se všechny strany dohodly, že budou podporovat Novelu v této aktuální podobě. Pravděpodobně nejzásadnější navrhovanou změnou je úprava dovolené. Podle ustanovení § 213 Novely „Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část“ (současný § 212 zákoníku práce) dochází k upuštění od podmínky konání práce alespoň 60 dní v kalendářním roce pro nárok na dovolenou za kalendářní rok, resp. na její poměrnou část. Novela také nově pracuje s týdenní pracovní dobou. Nárok na dovolenou za kalendářní rok tedy napříště získá zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší pracovní doby a bude mu příslušet dovolená v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. Pokud tedy stanovená týdenní pracovní doba zaměstnance činí 40 hodin, zaměstnanec odpracoval 52 týdnů v kalendářním roce a výměra dovolené u jeho zaměstnavatele činí 4 týdny, bude zaměstnanci příslušet dovolená za kalendářní rok v délce 160 hodin (40 x 4 = 160).
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2/2020.