Vydáno: 6. 4. 2020
Otázky a odpovědi: Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatření proti Covid-19 JUDr. Petr Bukovjan Společnost s r. o. provozuje autodopravu – vozí součástky pro německé automobilky. Nyní však tyto podniky v důsledku koronaviru stojí, a není tedy co vozit. V jaké výši je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy svým zaměstnancům? Některým přiděluje práci např. v podobě údržby vozidel, jiní nepracují vůbec. Pokud bude situace trvat déle, tak nebude práce pro žádné zaměstnance. Bude mít případně zaměstnavatel nárok na alespoň částečnou náhradu od státu? Zaměstnancům, kteří budou pro zaměstnavatele i za této nepříznivé situace nadále vykonávat práci, přísluší mzda. Poskytování náhrady mzdy se bude týkat pouze těch zaměstnanců, kteří práci vykonávat nemohou, v daném případě proto, že jim zaměstnavatel práci nemůže přidělovat. U nich půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Výše poskytované náhrady se odvíjí od charakteru překážky v práci na straně zaměstnavatele. Obecně má zaměstnanec za těchto okolností právo na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Protože ale důvodem nepřidělování práce zaměstnancům je dočasné omezení poptávky po službách zaměstnavatele, může zaměstnavatel využít režimu tzv. částečné nezaměstnanosti dle ustanovení § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a buď na základě dohody s odborovou organizací, pokud u něho působí, nebo vnitřního předpisu zvážit poskytování snížené náhrady mzdy, nejméně však ve výši 60 % průměrného výdělku. Co se týče možné kompenzace takto poskytované náhrady mzdy ze strany státu, MPSV připravilo a vláda odsouhlasila cílený program řešení zaměstnanosti s názvem Antivirus. Jedním z režimů v rámci tohoto programu je i podpora zaměstnavatelů, kteří byli nuceni řešit svoji situaci právě prostřednictvím částečné nezaměstnanosti. Zaměstnavateli nelze než doporučit, aby sledoval webové stránky zmíněného ministerstva, kde bude zveřejněna metodika týkající se podávání žádostí o takovou kompenzaci a budou konkretizovány podmínky, za kterých tak zaměstnavatel může učinit. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.