Vydáno: 29. 6. 2020
Kursové rozdíly u příspěvkových organizací Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat problematice kursových rozdílů u příspěvkových organizací, která se v případě těchto účetních jednotek objevuje čím dál častěji, zejména v souvislosti s projekty financovanými z rozpočtu Evropské Unie a jednotlivých strukturálních fondů a také souvisejících zahraničních výjezdů, projektů, mobilit a podobných aktivit. Nejdříve se zaměříme na právní úpravu této oblasti a následně se jí pokusím vyložit na příkladech. Právní úprava Základní úprava je obsažena v § 4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Z této úpravy vyplývá, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2020.