Vydáno: 6. 8. 2020
DPH při zasílání zboží Ing. Václav Benda V následujícím textu jsou nejprve s využitím příkladů shrnuta aktuálně platná pravidla pro uplatňování daně při zasílání zboží, a to jak při jeho zasílání z tuzemska do jiného členského státu, tak i naopak z jiného členského státu do tuzemska. V závěrečné části jsou stručně vysvětleny základní principy změn, které by měly od roku 2021 platit pro prodej zboží na dálku. Zasíláním zboží se pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), obecně rozumí dodání zboží mezi členskými státy, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou a předmětné zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH či daně) při zasílání zboží vyplývají z příslušných ustanovení směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen prováděcí nařízení), a promítají se do zákona o DPH. Ke komplexní změně pravidel pro uplatňování daně při zasílání zboží, pro něhož bude zavedeno označení „prodej zboží na dálku“ mělo původně dojít od 1. 1. 2021, a to v návaznosti na novelizaci směrnice o DPH. Účinnost této novely však byla v souvislosti s COVID-19 posunuta od 1. 7. 2021.  
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.