Vydáno: 7. 8. 2020
Prošlo odborným dohledem
Jsou právní instrumenty předmětem DPH? Mgr. Filip Wágner Zásadní otázkou pro každého plátce DPH přijímajícího finanční prostředky je, zda daná platba podléhá DPH, což může být někdy nejasné, jako tomu může být právě u některých používaných právních instrumentů. Naopak pro plátce DPH uplatňujícího nárok na odpočet DPH je důležité, zda jeho obchodní partner uplatnil DPH v souladu se zákonnými pravidly, aby se nestalo, že správce daně neuzná příslušný nárok na odpočet DPH, například při daňové kontrole. Různé sankční a další právní instrumenty mohou být v současné době v rámci „koronavirové“ krize hojně využívané, a proto je namístě vyřešit také správnost uplatnění režimu DPH. Tento článek shrnuje základní pravidla pro režim DPH u právních instrumentů a problematiku vysvětluje na praktických příkladech. V soukromoprávním vztahu může dojít k situaci, že jedna ze smluvních stran poruší svoje povinnosti, ke kterým se původně zavázala v dané smlouvě či v jiném soukromoprávním ujednání. Za nesplnění či porušení určité povinnosti pak náleží poškozené straně často určitá forma sankce či různá forma odškodnění. U těchto právních instrumentů je důležité posouzení, zda podléhají DPH či nikoliv.