Vydáno: 15. 9. 2020
Reklamní a propagační předměty nebo výdaje na reprezentaci? Ing. Simona Kropáčková Doba Koronaviru sebou přináší mnoho problémů, ale také inovace, nové nápady. Možná místo hrnečků jako reklamního a propagačního předmětu budeme více rozdávat roušky. A jak by to bylo v takovém případě z pohledu daně z příjmů a DPH? Pojďme si zopakovat pravidla pro reklamní a propagační předměty a obchodní vzorky. Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o dani z přidané hodnoty nepoužívá pojem reklamní a propagační předmět, ale používá pojem dárek v rámci ekonomické činnosti. V § 13 odst. 9 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se uvádí, že za dodání zboží se nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti. Poskytnutí takto vymezeného dárku není zdanitelným plněním a nepodléhá dani na výstupu. Zákon o DPH s odvoláním na znění § 72 umožňuje uplatnit nárok na odpočet daně. Zákon o daních z příjmů Podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), musí reklamní a propagační předmět splňovat tyto náležitosti: je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, nebo je opatřen názvem propagovaného zboží nebo služby, hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč, není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně (tichým vínem se rozumí víno, které není vínem šumivým). Poskytnutí takto vymezeného reklamního a propagačního předmětu není darem a výdaje spojené s pořízením reklamního a propagačního předmětu jsou u poskytovatele daňově uznatelným výdajem. Na příjemce reklamního a propagačního předmětu (fyzická osoba) se vztahuje znění § 4 odst. 1 písm. z) ZDP. Zde se uvádí, že od daně jsou osvobozeny příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč. Jiná vymezení reklamních a propagačních předmětů v ZDP a v zákoně o DPH jsou matoucí. Pro větší přehlednost je zde tabulka.
Reklamní a propagační předmět Dárek v rámci ekonomické činnosti
§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP § 13 odst. 9 písm. c) ZDPH
a) cena do 500 Kč bez DPH cena do 500 Kč bez DPH
b) Označení obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby poskytnutí dárku v souvislosti se zdaňovanou ekonomickou činností
a) není předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína)
Při nesplnění výše uvedených podmínek z pohledu daní z příjmů se bude jednat o daňově neuznatelný náklad, výdaj na reprezentaci. PŘÍKLAD Svým obchodním partnerům chcete poděkovat za skvělou spolupráci a nějak je odměnit. Zároveň si ale chcete tento předmět dát do daňově uznatelných nákladů a při nákupu předmětu si uplatnit nárok na odpočet DPH. Můžete například koupit lahev tichého vína. Abyste splnili všechny podmínky pro daňovou uznatelnost podle daně z příjmů a zároveň mít nárok na odpočet DPH, můžete na tuto lahev nalepit štítek. Na štítku můžete mít uveden název vaší společnosti nebo název vašeho výrobku. Hodnota předmětu musí být do 500 Kč bez DPH. Obchodní vzorek Podle článku 5 odst. 6 Šesté směrnice se za dodání zboží za protiplnění nepovažuje takové nakládání se zbožím, při kterém je zboží použito (poskytnuto) jako vzorek (tzn. poskytnutí vzorku není předmětem DPH), pokud takové poskytnutí souvisí s podnikatelskou činností plátce. Tuto souvislost je třeba odvozovat od účelu poskytnutí vzorku (získání nových zákazníků), nikoliv od skutečného použití vzorku příjemcem. Český zákon o DPH ani Šestá směrnice EU nedefinují pojem vzorek. Ze smyslu Šesté směrnice a českých právních předpisů upravujících oblast vzorků lze dovodit, že vzorek by měl být chápán jako předmět nesoucí následující atributy: Jedná se o zboží, které poskytovatel vyrábí nebo nakupuje a hodlá jej nabízet k prodeji. Důvodem poskytnutí vzorku je snaha vyvolat (případně zvýšit) budoucí poptávku zákazníka po zboží. Vyzkoušením vzorku může být uspokojena potřeba tohoto zboží (např. potenciální zákazník použije vzorek pracího prášku pro praní). Vzorek může být poskytnut v běžném balení, ve kterém je zboží nabízeno k prodeji, nebo ve speciálním (např. menším) balení. Vzorek sám nemusí být označen obchodní firmou, ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží nebo služby (např. kousek sušenky předaný při ochutnávkové akci). vzorek se bude jednat i v případě, kdy plátce předává větší počet vzorků svým obchodním partnerům (distributorům), aby ti je použili výše uvedeným způsobem. Důležité je před správcem daně ustát důkazní břemeno, že se v souvislosti s bezplatným poskytováním vzorků nejednalo o daňový únik, nezdaňování příjmů. V Koordinačním výboru 118/29.03.06 – Bezúplatné poskytování služeb je uvedené stanovisko Ministerstva financí k této problematice: Vzhledem k tomu, že 6. směrnice neřeší výslovně možnost nezdaňovat bezúplatné poskytnutí služeb, jako je tomu při poskytnutí dárků malé hodnoty nebo obchodních vzorků, lze takový postup pro služby aplikovat pouze v analogických případech, jejichž parametry se mohou lišit. V případě bezúplatného poskytnutí služeb považujeme za nutné posuzovat každý případ jednotlivě ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. b), a to s ohledem na judikáty ESD. Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno je na plátci, musí plátce prokázat, že služba byla poskytnuta bezúplatně v rámci ekonomických činností, tj, jak uvádí judikáty ESD, že plátce má prospěch z takové činnosti. Závěrem se ještě vrátím k rouškám a dezinfekčním prostředkům. Pokud budete poskytovat roušky a dezinfekční prostředky svým zaměstnancům, jedná se u zaměstnavatele o daňově uznatelný náklad (výdej) a u zaměstnance o příjem osvobozený od daně z příjmů podle § 6 ZDP.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 11/2020.