Vydáno: 25. 11. 2020
Obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání a další daňová opatření Ing. Ivan Macháček V krátkém seznámení s novými vládními opatřeními týkajícími se daňové oblasti v důsledku přijatých mimořádných opatření k dalšímu šíření pandemie COVID-19 si uvedeme tři oblasti: vládní návrh zákona ke kompenzačnímu bonusu – sněmovní tisk č. 1055, vládní návrh zákona k EET – sněmovní tisk č. 1056, rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – Finanční zpravodaj č. 22/2020. Kompenzační bonus V jarních měsících 2020 byl vydán zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/2020 Sb.“), který byl novelizován zákony č. 234/2020 Sb., č. 262/2020 Sb. a č. 331/2020 Sb. S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR od září tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností. Proto dochází k vydání zákona (sněmovní tisk č. 1055), který upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. „Jarní“ kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb. a jeho novel představoval plošné opatření poskytující podporu osobám samostatně výdělečně činným, společníkům malých společností s ručením omezeným a osobám pracujícím na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto subjekty byly postiženy krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Současný „podzimní“ kompenzační bonus by měl cílit pouze na relativně omezený a jednoznačně definovaný okruh subjektů, do jejichž činnosti bylo ze strany státu bezprostředně zasaženo cestou přímých zákazů či omezení, popřípadě v těsné souvislosti s těmito zákazy a omezeními. Subjekty kompenzačního bonusu jsou proto pouze: osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena opatřeními státních orgánů, resp. osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelským subjektům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, a dále osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatelské subjekty pracují. „Podzimní“ kompenzační bonus sdílí základní právní povahu, řadu parametrů a převážnou většinu procesního rámce z platné a účinné právní úpravy dle zákona č. 159/2020 Sb. Obdobně jako v „jarním“ kompenzačním bonusu, za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání bude vyplacen „podzimní“ kompenzační bonus 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. 10. do 4. 11. 2020, přičemž v zákonu se uvádí, že dojde-li k prodloužení doby trvání nouzového stavu trvajícího v rámci dosavadního bonusového období, je dalším bonusovým obdobím období odpovídající době prodloužení nouzového stavu. Za první bonusové období mohou subjekty kompenzačního bonusu žádat až 15 500 Kč za 31 dnů nouzového stavu. K prodloužení nouzového stavu dochází na základě souhlasu Poslaneckou sněmovnou uděleného jejím usnesením ze dne 30. 10. 2020 a to (prozatím) do dne 20. 11. 2020. Oproti „jarnímu“ kompenzačnímu bonusu nebude zkoumán u „podzimního“ kompenzačního bonusu u žádného ze subjektů bonusu souběh se zaměstnáním. Z usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 vyplývají zákazy a omezení dopadající na následující oblasti podnikání: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, provozování zoologických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. V § 2 zákona je upraven subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné, kterým se stává ten, kdo ke dni 5. 10. 2020 byl osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, nebo osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 12. 3. 2020. V § 3 zákona je upraven subjekt kompenzačního bonusu, který je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, a to při splnění obdobných podmínek jako dle zákona č. 159/2020 Sb., jen s jiným datem splnění podmínek, a to ke dni 5. 10. 2020. Není však překážkou skutečnost, že společník spol. s r. o. je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, ale tato činnost pro něj nemůže mít převažující charakter (viz § 6 odst. 3 zákona.). Dle § 4 zákona. je subjektem kompenzačního bonusu také fyzická osoba, která byla v rozhodném období činná na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a v důsledku toho byla alespoň tři kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Rozhodným obdobím je doba od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (§ 5 odst. 4 zákona.). Pro naplnění této podmínky je nutné, aby dané osobě byl alespoň za tři kalendářní měsíce (z celkových čtyř možných) ze strany zaměstnavatele zúčtován započitatelný příjem v příslušné částce. Tato částka činí v případě dohod o provedení práce částku vyšší než 10 000 Kč a v případě dohod o pracovní činnosti částka alespoň 3 000 Kč. Není přitom nutné, aby k zúčtování částky došlo u téhož zaměstnavatele. Jak vyplývá z § 6 odst. 2 zákona je předmětem kompenzačního bonusu také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 zákona vztahujícího se na odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli. Klíčovou podmínkou je tedy omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od 1. 6. do 30. 9. 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce. Kompenzováni ve stejné výši budou také pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu. Evidence tržeb Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, (sněmovní tisk č. 1056) stanoví: prodloužení období, po které subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona o evidenci tržeb do 30. 6. 2022, období, po které subjekt evidence tržeb nebude muset plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení, se prodlužuje do 31. 12. 2022. Rozhodnutí o prominutí obsažené ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 Podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), ministryně financí rozhodla o prominutí daňovým subjektům: 1. úroku z prodlení podle § 252 DŘ vzniklého na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020, 2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, 3. zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 ZDP v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. Výše uvedená prominutí se vztahují na daňové subjekty, u nichž převažující část příjmů (u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 až 9 ZDP) bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021. Prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně. Dále dochází k prominutí DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) ZDPH v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Toto prominutí se vztahuje na bezúplatné dodání základních potřeb vyvolaných mimořádnou událostí. Vymezení okruhu zboží, na které se prominutí vztahuje, vychází ze seznamu „Sazební zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS“. Rovněž se tímto rozhodnutím promíjí DPH v případě poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě ČR a zařízením sociálních služeb, a to ať ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby. Půjde tak například o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují. Závěr Ke dni psaní příspěvku 3. 11. 2020 byl vládní návrh zákona ke kompenzačnímu bonusu schválen Poslaneckou sněmovnou, ale na základě jednání Senátu dne 29. 10. 2020 byl návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Vládní návrh zákona o EET byl po schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem doručen k podepsání prezidentovi ČR dne 30. 10. 2020. Po vydání zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů bude v následujícím prosincovém čísle časopisu DHK č. 15/2020 objasněno řešení „podzimního“ kompenzačního bonusu na příkladech s podrobným vysvětlením jeho použití.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 14/2020.