Vydáno: 21. 1. 2021
Dokumentace k transferovým cenám Ing. Michal Jelínek, Ph.D. Dokumentace k transferovým cenám slouží daňovým poplatníkům primárně jako důkazní prostředek v daňovém řízení. Obsahuje detailní informace o transakcích realizovaných mezi spojenými osobami (blíže definovanými v § 23 odst. 7 ZDP 1) ), způsobu ocenění těchto transakcí a v neposlední řadě obsahuje srovnávací analýzy prokazující, že poplatníkem stanovené transferové ceny odpovídají principu tržního odstupu. Dokumentace k transferovým cenám je v mnoha zemích světa povinná, tj. její vypracování nařizuje lokální daňová legislativa. Pakliže poplatníci dokumentaci svému místně příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě nepředloží, jsou sankcionováni. Mezi země se zákonnou povinností disponovat dokumentací k transferovým cenám patří Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a mnoho dalších. V případě Slovenska je nezbytné dokumentovat významné transakce probíhající mezi zahraničními spojenými osobami, přičemž jsou-li realizovány nevýznamné transakce, pro tyto se dokumentace nezpracovává, je však nutné tyto uvést ve formuláři daňového přiznání. V případě významných přeshraničních transakcí je zpracování dokumentace srovnatelně jako např. v Polsku odvislé od způsobu účtování daňového subjektu, hodnoty transakce či povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem. V české legislativě není ukotven žádný zákonný požadavek na zpracování předmětné dokumentace. Její zpracování je tak pro poplatníky pouze dobrovolné a za skutečnost, že dokumentací nedisponují, jim nehrozí ze strany správce daně žádné pokuty či jiné postihy. Její absence však může v mnoha případech vést k fatálním následkům během daňové kontroly, tedy k neunesení důkazního břemene poplatníka a snadnému doměření daně ze strany správce daně.