Vydáno: 29. 1. 2021
Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru Ing. Václav Benda V následujícím textu jsou shrnuty dopady opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru. Úvodem Sankce za porušení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jsou stanoveny především zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), který je obecnou zákonnou normou upravující procesní stránku uplatňování daní, s výjimkou postihu za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními a možnosti jejich prominutí. Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními jsou upraveny přímo v zákoně o DPH, stejně jako možnosti jejich prominutí. V březnu 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí v souvislosti s první vlnou koronaviru Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (čj. MF-7108/2020/3901-2) ministryně financí podle § 260 odst. 1 daňového řádu. Podle tohoto odstavce může ministr financí zcela nebo částečně prominout daň při mimořádných událostech. Toto rozhodnutí oznamuje ve Finančním zpravodaji. Výše uvedené rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 a v navazujícím pokynu GFŘ č. D-44 je podrobněji upraven postup k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Ministryně financí prominula správní poplatek ve výši 1 000 Kč za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona o DPH za podmínky, že žádost byla podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. Podle pokynu GFŘ č. D-44 mohl při vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč plátce požádat o prominutí pokuty podle § 101k zákona o DPH v souladu s pokynem GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Ospravedlnitelným důvodem k prominutí s ohodnocením 100 % bylo přitom podle pokynu GFŘ č. D-44 věrohodné prokázaní skutečnosti, že vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení byl důsledkem působení mimořádných opatření. Pokyn GFŘ č. D-29 byl naposledy aktualizován dodatkem č. 6, který byl zveřejněn v prosinci 2020 ve Finančním zpravodaji č. 34. Tímto dodatkem byly upřesněny některé ospravedlnitelné důvody k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, ale na druhou vlnu koronaviru tento dodatek zvláštní pravidly nereaguje. V souvislosti s druhou vlnou koronaviru bylo v říjnu 2020 ve Finančním zpravodaji č. 22 zveřejněno Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (čj. 27709/2020/3901-2). Toto rozhodnutí se týká také prominutí daně z přidané hodnoty ve stanovených případech a prominutí úroku z prodlení za opožděné platby DPH za vymezení zdaňovací období, a to do konce roku 2021. Koncem října 2020 byla zveřejněna na webových stránkách finanční správy informace o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. 4. 2021. V prosinci 2020 bylo zveřejněno rozhodnutí o osvobození od daně při dodání diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a při dodání očkovacích látek proti onemocnění COVID-19. Prominutí DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky promíjí svým rozhodnutím ministryně financí daň z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, a to za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům, a to prakticky za stejných podmínek jako na jaře roku 2020 během první vlny promíjení daní. Dodá-li plátce bezúplatně zboží nebo poskytne bezúplatně službu a bude se na něj vztahovat prominutí podle výše uvedeného rozhodnutí, bude plátci u přijatého zdanitelného plnění zachován nárok na odpočet zachován. Podle § 13 odst. 4 písm. a) a navazujícího § 13 odst. 5 zákona o DPH je totiž obecně poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, považováno za dodání zboží za úplatu. Obdobně podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona o DPH a navazujícího § 14 odst. 4 zákona o DPH je bezúplatné poskytnutí služby pro jiné účely než související s ekonomickou činností plátce, pokud byl u přímo souvisejících přijatých plnění uplatněn odpočet daně, poskytnutím služby za úplaty. Za splnění podmínek stanovených v rozhodnutí tedy není bezúplatné poskytnutí zboží a služeb oproti obecné právní úpravě zdanitelným plněním. Prominutí daně se vztahuje na prakticky bezúplatné dodání základních potřeb vyvolaných mimořádnou událostí, kterou je pandemie koronaviru. Těmito základními potřebami jsou zejména testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky, které napomáhají omezení šíření koronaviru. Při výrobě dezinfekčních prostředků je daň prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn ho vyrábět. Podmínkou prominutí daně je bezúplatném dodání vymezeného zboží nebo poskytnutí vymezených služby vybraným subjektům. Těmito vybranými subjekty jsou: poskytovatelé zdravotních služeb, základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a zařízení sociálních služeb. Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí subjekty oprávněné k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Poskytovatelem zdravotních služeb se podle § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona. Základními složkami integrovaného záchranného systému se podle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, rozumí Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Zařízeními sociálních služeb jsou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče. Osvobození od daně podle uvedeného rozhodnutí se prakticky uplatní např. při darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci nejen vyjmenovaným subjektům, ale i jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují. Podle ministerstva financí se z důvodu snížení administrativní zátěže vychází z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2. Prominutí úroku z prodlení Rozhodnutím se promíjí plátcům, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1021, úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Plátcům, kteří splní stanovené podmínky, se tedy tímto rozhodnutím promíjí úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty, ale daňová přiznání i kontrolní hlášení za uvedená období je nutno podat v zákonné lhůtě. Možnost prominutí se týká plátců, u nichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více vymezených činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny výše uvedeným Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020. Podle Ministerstva financí je účelem tohoto prominutí především ulevit postiženým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů a vzdělávacích akcí, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků apod. Časový úsek pro posouzení toho, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy činnosti tohoto charakteru nebyly podle Ministerstva financí v České republice v zásadě utlumeny. Podmínkou prominutí úroku z prodlení je zároveň to, že plátce skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela ze zakázaných nebo omezených podnikatelských činností oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Vedle toho mohou plátci podle Ministerstva financí využít institutu posečkání, přičemž na základě rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události čj. 15195/2020/3901-4 zveřejněného ve Finančním zpravodaji 9/2020 dojde v případě povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením koronaviru automaticky i k prominutí úroku z prodlení. Osvobození od daně při dovozu zboží Koncem března 2020 GFŘ na webových stránkách finanční správy „Informaci Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel k osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof“. Z této informace vyplývá, že Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí požádala Evropskou komisi o vydání rozhodnutí využít osvobození od daně z přidané hodnoty a od cla podle příslušných ustanovení předpisů EU. Návazně byly v dubnu 2050 zveřejněny na webových stránkách finanční správy Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2. V této informaci je uveden souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií koronaviru. V zákoně o DPH je problematika osvobození od daně při dovozu zboží upravena v § 71. Podle výše uvedených podmínek bylo možno osvobodit od cla a zároveň od DPH pouze zboží dovážené ze třetí země: státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací, za podmínky, že zboží bude rozděleno nebo dáno k dispozici zdarma obětem katastrofy v podobě pandemie, resp. potřebným osobám v souvislosti s pandemií způsobenou koronavirem (např. roušky poskytnuté zdarma občanům), nebo zboží je obdrženo jako dar v rámci mezinárodních vztahů, záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací (např. lékařské zařízení), soukromou osobou, pokud je zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR a odesílatel je také soukromá osoba, jakoukoliv osobou (soukromá nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz zboží do 22 EUR. Osvobození od DPH ve výše uvedených případech je přiznáno pouze tehdy, pokud je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle nařízení 1186/2009. Na žádost Ministerstva financí byla i Česká republika zařazena mezi členské státy Evropské unie, které jsou pro tyto účely považovány za státy postižené katastrofou způsobenou pandemií SARS-CoV-2. Dne 3. 4. 2020 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU Rozhodnutí Komise 2020/4915 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020. Uvedené rozhodnutí Komise z dubna 2020 bylo omezeno na dovozy uskutečněné nejprve do 31. 7. 2020 a následně bylo prodlouženo do 31. 10. 2020 a až do 30. 4. 2021 podle navazujících rozhodnutích Komise. V této souvislosti koncem října 2020 na webových stránkách finanční správy bylo zveřejněno sdělení, že v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. 4. 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se podle tohoto sdělení týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. 7. 2020, kterým byl aktualizovány podmínky zveřejněné v dubnu 2020. V prosinci 2020 ve Finančním zpravodaji 35/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí o osvobození od daně při dodání diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a při dodání očkovacích látek proti onemocnění COVID-19. V návaznosti na toto rozhodnutí byla začátkem ledna 2021 zveřejněna informace GFŘ k tomuto promíjení daně. Prominutí daně se vztahuje na dodání vyjmenované zboží v tuzemsku v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022. Přitom je plátcům u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s tímto dodáním zachován nárok na odpočet daně. Vyjmenovaným zbožím se rozumí diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými předpisy EU a očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s předpisy EU. Rozhodnutí o prominutí daně se nevztahuje na povinnost přiznat daň při pořízení tohoto vyjmenovaného zboží z jiných členských států nebo při jeho dovozu ze třetích zemí. Při dodání tohoto vyjmenovaného zboží v tuzemsku je plátce povinen vystavit daňový doklad za splnění obecných zákonných podmínek- Na daňovém dokladu doporučuje GFŘ uvést údaj „daň prominuta rozhodnutím MF“, a na dokladu se potom logicky neuvádí sazba daně ani výše daně. Příjemce takového zdanitelného plnění si nemůže uplatnit odpočet daně, protože vzhledem k prominutí daně nenastaly skutečnosti zakládající povinnost přiznat daň. Plátce, který dodá vyjmenované zboží, které splňuje podmínky pro prominutí daně vykáže hodnotu tohoto plnění v ř. 26 daňového přiznání, v němž se vykazují ostatní plnění s nárokem na odpočet daně. V kontrolním hlášení se údaje o dodání vyjmenovaného zboží, u něhož dojde k prominutí daně na základě rozhodnutí Ministerstva financí, neuvádí.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 1-2/2021.