Vydáno: 29. 1. 2021
Změny daňového balíčku po projednání Senátu Ing. Lucie Kořínková V předchozích číslech časopisu DHK jsme vás informovali o zásadních změnách, které schválila Poslanecká sněmovna prostřednictvím daňového balíčku (sněmovní tisk 910). Daňový balíček byl v průběhu prosince projednán Senátem, který s většinou změn souhlasil, nicméně u některých bodů navrhl úpravy, které byly následně Poslaneckou sněmovnou také schváleny. Zákon byl tedy k 31. 12. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Balíček je po úspěšném dokončení legislativního procesu účinný od 1. 1. 2021. 1. Zrušení superhrubé mzdy Zrušení superhrubé mzdy zůstalo po projednání Senátu beze změn. Pro výpočet daně se bude používat pouze hrubá mzda zaměstnance bez započtení pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Tato změna se tedy projeví pouze ve výši daně z příjmů, nikoliv i v částce pojistného, které bude nadále hrazeno v dosavadní výši. 2. Vyšší sleva na poplatníka Již dříve jsme avizovali možné zamítnutí této změny ze strany Senátu. Navýšení uvedené slevy mělo být alternativou pro případ, že by zrušení superhrubé mzdy neprošlo. Senát nakonec nenavrhl úplné vypuštění tohoto bodu, ale upravuje roční slevu na poplatníka pro rok 2021 ze současných 24 840 Kč na 27 840 Kč, a pro roky 2022 a následující na 30 840 Kč. 3. Změna solidární výše daně Schválení nové sazby daně ve výši 23 % prošlo stejně jako zrušení superhrubé mzdy bez jakýchkoliv změn. Nová sazba daně by se měla aplikovat na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (přibližně 140 000 Kč měsíčně). Původní znění zákona stanovuje solidární zvýšení daně pouze u osob, které mají příjmy ze zaměstnání (příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“) nebo samostatně výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů). Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu či kapitálové příjmy. 4. Zrušení stropu pro daňový bonus Polepší si také rodiny s více dětmi, které doposud mohly uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Tento limit je však v rámci daňového balíčku zrušen. 5. Stravenkový paušál Dále je také možné poskytovat zaměstnavatelem příspěvek na stravování zaměstnanců v peněžní formě. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování je dle nového znění zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. 6. Zvýšení hranice pro odpisování a zrychlené odpisy majetku Novelou zákona o daních z příjmů došlo ke zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku, a to ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek, který bude pořízen za částku nižší než 80 000 Kč, bude moci být odepsán jednorázově do daňových výdajů obdobně, jako tomu bylo doposud v případě majetku s cenou do 40 000 Kč. Dále dochází ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Výdaje související s jeho pořízením bude možné uplatnit tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Rovněž došlo k zavedení tzv. mimořádných odpisů u majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Majetek v první odpisové skupině bude moci být odepsán v období 12 měsíců místo standardních tří let a majetek zařazený v druhé odpisové skupině bude moci poplatník odepsat během 24 měsíců místo standardních 5 let. Cílem je podpora investiční aktivity českých firem a podnikatelů. 7. Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů Mezi veřejností hodně diskutované omezení osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů Senátem neprošlo. Senát ve svých pozměňovacích návrzích doporučil úplné vypuštění této úpravy. Tento návrh byl také přijat. 8. Zdanění příjmů z dluhopisů Došlo rovněž ke zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Cílem této úpravy má být narovnání podmínek mezi domácími a zahraničními investory. Účinnost toho ustanovení však byla stanovena až na 1. 1. 2022. 9. Výdaje související s pandemií COVID-19 Osoby samostatně výdělečně činné i firmy si mohou snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžní plnění (tj. nepeněžní dary) určené pro boj s pandemií koronaviru. Jedná se o výdaje vynaložené v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020. 10. Sazby spotřební daně Rovněž dochází k navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány dle předem schváleného harmonogramu pro období 2021 – 2023. Naopak dochází ke snížení spotřební daně z nafty, a to o korunu na litr. U benzinu zůstává spotřební daň beze změn.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 1-2/2021.