Vydáno: 21. 2. 2021
Prošlo odborným dohledem
Dotace z pohledu DPH Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali problematice dotací z pohledu daně z přidané hodnoty. Tato oblast je velmi významná v případě neziskových účetních jednotek, ale v praxi se s ní lze setkat také u účetních jednotek z podnikatelské sféry. Na úvod je vhodné předeslat, že pojem dotace vymezují zejména rozpočtové předpisy, konkrétně zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a to jako peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Dále tento pojem nalezneme také v zákoně č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Definice podle tohoto zákona je obdobná, jedná se o peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. Jedná se tedy zásadně o peněžní prostředky, které jsou poskytnuté na stanovený účel. Z pohledu základní úpravy je dotace součástí vymezení úplaty, a tedy § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Podle této úpravy platí, že úplatou se rozumí také dotace k ceně. Lze tak konstatovat, že pokud přijatá platba bude splňovat vymezení dotace k ceně, bude se jednat o úplatu, pokud nikoliv, o úplatu se nejedná a nacházíme se mimo předmět daně. Tato skutečnost vyplývá, mimo jiné, také z úpravy § 36 odst. 1 ZDPH, která v základu daně odkazuje na úplatu.