Vydáno: 30. 3. 2021
Zaměstnání malého rozsahu v souvislostech zdravotního pojištění Ing. Antonín Daněk Při posuzování účasti na nemocenském a zdravotním pojištění hraje v roce 2021 v určitých situacích zásadní roli nová rozhodná částka 3 500 Kč. Tato částka vychází z hodnoty tzv. průměrné mzdy pro rok 2021 ve výši 35 441 Kč, pomocně ve spojení se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V nemocenském a důchodovém pojištění je tato hodnota důležitá u zaměstnání malého rozsahu. Zdravotní pojištění však tento pojem nezná, resp. s ním nepracuje, a pro vznik účasti na tomto pojištění rozhoduje ve vyjmenovaných situacích (například u dohod) výhradně výše příjmu, zúčtovaná zaměstnanci za rozhodné období kalendářního měsíce. V oblasti nemocenského a důchodového pojištění platí, že pokud nejsou – jako vyšší právní síly – aplikovány podmínky dvoustranné mezistátní smlouvy o sociálním zabezpečení nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009, pak podmínkou pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění zaměstnanců je výkon činnosti na území České republiky. Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území ČR, na jeho pojištění to vliv nemá. Pojištěni jsou i zaměstnanci, kteří vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a pokud nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a jestliže mají trvalý pobyt na území České republiky, eventuálně jiného členského státu EU.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 3/2021.