Vydáno: 23. 4. 2021
Prošlo odborným dohledem
Odpočet na odborné vzdělávání Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce Položky odčitatelné od základu daně představují položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt tedy není tak velký jako v případě slev na dani, přesto by bylo velkou chybou je v praxi opomenout a neuplatnit. Mohou je uplatnit jak fyzické, tak i právnické osoby. Právní úprava je obsažena v § 34 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Mezi tyto položky odčitatelné od základu daně patří daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje, odpočet na podporu odborného vzdělávání. V následujícím příspěvku se budeme blíže zabývat odpočtem na podporu odborného vzdělávání, který je vymezen v § 34f až 34h ZDP. Jedná se o úpravu, která byla do ZDP zavedena od 1. 1. 2014. Důvodem pro zavedení tohoto odpočtu byla nutnost prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti zaměstnavatele. Zúčastněné právní subjekty Škola musí být zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení nebo v případě veřejných, státních nebo soukromých vysokých škol působících podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).