Vydáno: 27. 4. 2021
Schváleno redakční radou
Nákup nemovitosti v dražbě Ing. Jan Rambousek, LL.M., daňový poradce Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. ledna 2021 ve věci C-655/19 AJFP Sibiu a DGRFP Brasov Článek 2 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že transakce, jejímž prostřednictvím získá určitá osoba v dražbě nemovitost zabavenou v exekučním řízení zahájeném za účelem vymožení dříve poskytnuté zápůjčky a následně tuto nemovitost prodá, nepředstavuje sama o sobě ekonomickou činnost, pokud tato transakce spadá pod pouhý výkon vlastnického práva, jakož i řádnou správu soukromého majetku, takže tuto osobu nelze na základě uvedené transakce považovat za osobu povinnou k dani.