Vydáno: 11. 5. 2021
Transferové ceny a daňová kontrola Ing. Michal Jelínek, Ph.D. Z ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) vyplývá spojeným osobám povinnost realizovat obchodní transakce způsobem, kterým by je za jinak stejných nebo obdobných podmínek sjednaly nezávislé subjekty na trhu. Pakliže správce daně zjistí, že v důsledku realizovaných transakcí byla u jedné ze spojených osob odvedena nižší daň, než by byla odvedena v „běžných“ transakcích mezi nespojenými osobami, přičemž tento rozdíl nebude daňový subjekt schopen uspokojivě doložit, je správce daně povinen o příslušnou částku upravit základ daně této osoby. Daňovou kontrolu v oblasti transferových cen provádí místně příslušný finanční úřad, zpravidla odbor mezinárodního zdaňování. V rámci daňových kontrol se kontrolují místa skutečného plnění, skutečné vlastnictví příjmů, uskutečnění deklarované transakce, zda vykazované náklady souvisí s ekonomickou činností daňového subjektu, správné nastavení cen mezi spojenými osobami apod. S tímto souvisí snaha a potřeba zamezit zneužívání vnitro-koncernových, tj. transferových, cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace.