Vydáno: 25. 5. 2021
Novela volebního zákona v důsledku nálezu Ústavního soudu Dmytro Krasovskyj, advokátní koncipient Dne 29. 4. 2021 byl Senátem schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „volební zákon“). Zákonodárci museli upravit volební zákon, jelikož část ustanovení byla v únoru tohoto roku zrušena Ústavním soudem poté, co skupina senátoru navrhla jejich zrušení. Skupina senátoru navrhla zrušení některých ustanovení volebního zákona, jelikož měli za to, že tyto porušovaly princip rovného volebního práva, resp. rovnosti hlasů a zásady poměrného zastoupení podle čl. 18 odst. 1 Ústavy České republiky. Jednalo se především o D’Hondtovu formuli, tedy o způsob rozdělování mandátů při volbách do Poslanecké sněmovny. Dle jejich názoru užití této metody za současného rozdělení České republiky do 14 volebních krajů o různých velikostech znevýhodňuje menší politické strany, což je v rozporu se zásadami poměrného zastoupení. Dále se senátoři vyhradili proti neústavnosti tzv. načítacího kvora pro koalice. Ústavní soud se ve svém nálezu1) částečně ztotožnil se senátory a 10. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 49/2021 Sb. publikován derogační nález Ústavního soudu v této věci, kterým Ústavní soud zrušil část napadených ustanovení. Dle názoru soudu organizace již vyhlášených voleb však tímto rozhodnutím nebyla dotčena a zákonodárci mají více než dostatek času, aby uvedli volební zákon do souladu s Ústavou. Za této situace se zákonodárce ocitl v nouzi, jelikož bez přijetí novely volebního zákona, která by nahradila zrušená ustanovení, by nebylo možné volby do Poslanecké sněmovny provést. Technicky vzato, volby by byly proveditelné, ale nebylo by možné přerozdělit mandáty jednotlivým politickým stranám, příp. koalicím. Vzhledem k tomu, že se jedná o naléhavou situaci, tak již 24. 2. 2021 Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který reagoval na tuto skutečnost. Předložený návrh byl Poslaneckou sněmovnou schválen 7. 4. 2021 a již 29. 4. 2021 byl v nezměněné podobě schválen také Senátem. Novelizovaný volební zákon by měl být účinný od 1. 7. 2021. V souladu s názorem Ústavního soudu zákonodárce přistoupil ke změně systému, na základě kterého dochází k přerozdělování mandátů. Nyní rozdělení mandátů probíhá ve dvou skrutiniích.2) Jelikož Ústavní soud dospěl k závěru, že rozdělení na volební kraje není samo o sobě neústavní, tak zákonodárce zachoval stávající počet volebních krajů, a to 14 volebních krajů. Mandáty se v prvním kole (prvním skrutiniu) rozdělí dle tzv. Impearialiho kvóty.3) V případě, že během prvního kola nedojde k rozdělení všech mandátů, tak v druhém kole se zbývající mandáty rozdělí dle tzv. Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Tento systém nadále zvýhodňuje větší politické strany oproti menším, avšak měl by více ctít zásady poměrného volebního systému a tento systém by měl dle zákonodárců být spravedlivější. Další zásadní novelou je změna aditivní uzavírací klauzule, tedy povinnosti získat minimálně stanovený počet hlasů ve volbách pro získání zastoupení v Poslanecké sněmovně. Změna se dotkne pouze koalicí a politických hnutí, jelikož ústavní soud dospěl k závěru, že 5 % hranice pro politické strany je ústavně konformní a není třeba ji snižovat. Tento názor již však soud nesdílel u ostatních klauzulí. Dle předchozí úpravy v případě, že do voleb vstupovala koalice složená z dvou politických stran, příp. politických hnutí, tak bylo třeba získat alespoň 10 % z celkového počtů platných hlasů, pokud se jednalo o koalici o třech politických stranách, příp. politických hnutí bylo třeba získat alespoň 15 % hlasů a v případě 4 a více bylo nutné získat dokonce 20 % hlasů. Nyní se budou u koalicí rozlišovat pouze dvě uzavírací klauzule, a to v případě koalice složené ze 2 politických stran, příp. politických hnutí a koalice ze 3 a více politických stran nebo hnutí. V prvním případě se uzavírací klauzule snížila na 8 % z celkového počtu platných hlasů a u koalice složené ze 3 a více subjektů bude třeba získat pouze 11 % z celkového počtu platných hlasů. 1) Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ze dne 2. 2. 2021 2) Ministerstvo vnitra České republiky [online]. MVČR [cit. 4. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/parlament-schvalil-novelu-volebniho-zakona.aspx 3) Jedná se o typ volební kvóty, „podle níž se provádí výpočet volebního (mandátového) čísla, tedy určení minimální hranice množství hlasů potřebných k zisku mandátu v rámci prvního skrutinia, a to ve vícemandátových volebních obvodech“ wikipedia.org. Imperialiho kvóta [online]. Poslední změna 7. 4. 2021 [cit. 4. 5. 2021]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Imperialiho_kv%C3%B3ta
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2021.