Vydáno: 10. 6. 2021
Novinky u daně z nemovitých věcí na portálu MOJE daně Ing. Jan Koreček Dne 28. 2. byl spuštěn nový portál Finanční správy ČR – MOJE daně, který přináší nové funkce pro daňové subjekty. Portál MOJE daně je dostupný na internetové adrese www.mojedane.cz. V tomto článku se zaměříme hlavně na novinky, které se týkají daně z nemovitých věcí a mohou usnadnit podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Online finanční úřad Úvodem je vhodné zmínit základní funkce portálu MOJE daně. Jednou z nejdůležitějších je spuštění tzv. online finančního úřadu, který je tvořen daňovou informační schránkou+ (dále jen „DIS+“), kterou upravuje § 69 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Obecně lze říci, že DIS+ slouží daňovým subjektům pro přístup k informacím, které se týkají daňových povinností (vybrané informace shromažďované ve spisu apod.). Prostřednictvím DIS+ má daňový subjekt, resp. uživatel, možnost odesílat Finanční správě ČR svá podání, nahlížet na své osobní daňové účty a do personalizovaného osobního daňového kalendáře. Dále může provádět nastavení notifikací událostí. DIS+ si uživatel může zřídit pouze tím, že se do DIS+ přihlásí a potvrdí její aktivaci. Do DIS+ se lze přihlásit: s využitím přístupu se zaručenou identitou, s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo pomocí přidělených přístupových údajů. Pro přihlášení do DIS+ může uživatel použít různé způsoby. Kromě přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR, které jsou primárně určeny pro cizí státní příslušníky, nebo přihlášení s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, se můžete přihlásit i s využitím přístupu se zaručenou identitou. Tímto způsobem přihlášení je myšleno přihlášení pomocí mobilního klíče eGovermentu, eObčanky, NIA ID, čipové karty, mojeID a v neposlední řadě prostřednictvím bankovní identity. Zejména bych chtěl vyzdvihnout možnost přihlášení pomocí bankovní identity, kterou v současné době poskytuje pět bank, a to Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a MONETA Money Bank. Další důležitou funkcí je možnost tzv. pověření. Fyzická osoba s příslušným oprávněním, resp. pověřením v DIS+, může udělit jiné fyzické osobě pověření vstupovat a využívat funkce příslušné DIS+. Udělení pověření přístupem je možné pomocí kódu pro pověření přístupem, popř. pomocí čísla občanského průkazu. Předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí údaji z posledního stanovení daně Ve vztahu k dani z nemovitých věcí je třeba uvést, že portál MOJE daně obsahuje původní aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, prostřednictvím které je možné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a to bez nutnosti přihlášení se do DIS+. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí uživatel nalezne v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně. Uvedená aplikace obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, tj. obsahuje veškeré sazby daně, koeficienty, průměrné ceny zemědělských pozemků a ceny souborů lesních typů. Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu byla v tomto rozsahu dostupná i na původním daňovém portálu Finanční správy ČR. Nově ale může uživatel po přihlášení do DIS+ využít novou funkci umožňující předvyplnění údajů do daňového přiznání z posledního stanovení daně správcem daně. V situaci, kdy je uživatel DIS+ již poplatníkem daně z nemovitých věcí, protože v některém z předchozích zdaňovacích období podal daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a daň je mu tedy každoročně vyměřována podle § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), ve výši poslední známé daně po zohlednění aktuálních koeficientů a na aktuální zdaňovací období došlo ke změnám rozhodným pro stanovení daně, například nabytí nemovitých věcí, započetí stavby, dokončení nebo užívání stavby, obnově katastrálního operátu a jiné změny, při nichž se mění výměra, druh či účel užití nemovitých věcí, změna v osvobození atd., může požádat o zaslání údajů z posledního stanovení daně pro předvyplnění do daňového přiznání. Tato funkce slouží k získání údajů z posledního daňového přiznání nebo stanovení daně (v případě, že daň byla vyměřena z moci úřední nebo na základě § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně) pro předvyplnění řádného (úplného) nebo dodatečného daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Jedná se o údaje z daňového přiznání na předchozí zdaňovací období přepočteného podle aktuálních sazeb a koeficientů nebo o údaje z posledního stanovení daně v aktuálním roce pro účely podání dodatečného přiznání. Výhodou této funkce je, že po předvyplnění daňového nebo dodatečného daňového přiznání údaji z předchozího stanovení daně již uživatel nemusí do formuláře vypisovat všechny nemovité věci, které v minulosti uvedl v daňovém přiznání, ale pouze v něm provede příslušné meziroční změny okolností rozhodných pro stanovení daně na dané zdaňovací období. Obdobně uživatel postupuje v případě, že chce podat dodatečné daňové přiznání z důvodu dodatečně zjištěné změny oproti předcházejícímu daňovému přiznání na dané zdaňovací období. Tato služba je v DIS+ dostupná v sekci Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Získat údaje z posledního přiznání pro předvyplnění – Vytvořit novou žádost. Uživatel zde vyplní zdaňovací období a finanční úřad a zvolí odeslání žádosti. Uživateli se nabízejí pouze finanční úřady, na kterých je evidován osobní daňový účet daně z nemovitých věcí, a je možné vybrat pouze zdaňovací období od roku 2017. Po odeslání žádosti o zaslání údajů z posledního přiznání pro předvyplnění je možné sledovat její stav. Žádost o zaslání údajů z posledního přiznání pro předvyplnění by měla být zpracována obratem, případně může její zpracování trvat několik minut, a to v závislosti na množství údajů, které se vynášejí pro účely předvyplnění. Zpravidla by měla být žádost zpracována do pěti minut. V případě, že by zpracování žádosti trvalo déle, může si uživatel nastavit notifikaci a po zpracování žádosti obdrží notifikaci o zpracování žádosti. V případě, že na daném finančním úřadě nejsou údaje dostupné (například z důvodu, že na předchozí zdaňovací období není dosud vyměřena daň), zobrazí se informace, že nejsou údaje dostupné. Jakmile je žádost zpracována, zobrazí se ve sloupci stav „připraveno“ a po kliknutí na daný řádek se zobrazí detail žádosti, ve kterém je možné zobrazit opis připravených údajů ve formě daňového přiznání ve formátu pdf, předvyplnit údaje do elektronického formuláře daně z nemovitých věcí, nebo stáhnout údaje ve formátu xml do počítače například pro potřeby načtení do jiné aplikace. V detailu žádosti je také ve většině případů uveden kontakt včetně telefonního čísla na příslušného správce daně, který má přidělen daňový spis uživatele. Pakliže uživatel v detailu žádosti zvolí možnost předvyplnění do formuláře, dojde k načtení údajů do formuláře daňového přiznání v aplikaci Elektronického podání pro Finanční správu, kde uživatel provede meziroční změny. Například zruší listy s nemovitými věcmi, které již nevlastní, vloží nové listy s nemovitými věcmi, které v předchozím roce nabyl, nebo provede úpravy na stávajících listech, např. opraví počet nadzemních podlaží v případě, kdy přistavěl další nadzemní podlaží. Po provedení změn v daňovém přiznání postačí zvolit odeslání písemnosti a následně zvolit „podat“, čímž dojde k odeslání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí prostřednictvím DIS+ příslušnému správci daně, čímž je daňové přiznání podáno v souladu s § 71 daňového řádu. Odeslané daňové přiznání se zobrazí v sekci Formuláře v části Odeslané, kde může uživatel sledovat stav odeslaného daňového přiznání. Uživatel, který má rozpracované daňové přiznání a nemůže nebo jej nechce v dané chvíli odeslat a chce se k vyplňování přiznání vrátit později, může formulář opustit a využít funkci Uložit do DIS+, kdy se mu rozpracované přiznání uloží v DIS+ a může se k vyplňování kdykoliv vrátit. Postačí, když v sekci Formuláře klikne na tři tečky v řádku s tímto rozpracovaným přiznáním a zvolí Pokračovat. Uživatel, který by chtěl učinit jiné než formulářové podání, například by chtěl požádat o vrácení přeplatku, může využít formuláře tzv. obecné písemnosti, do které uvede, oč žádá, a může ji prostřednictvím DIS+ odeslat příslušnému správci daně. Formulář obecné písemnosti je dostupný v sekci Elektronické formuláře – Obecné písemnosti – Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR. Informace o placení daně z nemovitých věcí Další novou funkcionalitu týkající se daně z nemovitých věcí nalezne uživatel v sekci „Nastavení a informace o subjektu“ v záložce „Daň z nemovitých věcí“. Pod touto záložkou uživatel nalezne informace o placení daně z nemovitých věcí. Informace o placení daně z nemovitých věcí obsahuje dvě části, a to informace ke způsobu placení a sdělení údajů pro placení. V části ohledně informace způsobu placení nalezne uživatel informace, jakým způsobem (kanálem) jsou mu sdělovány informace pro placení daně jednotlivými finančními úřady na příslušné zdaňovací období. Uživatel se zde hned dozví, jakým způsobem mu jsou nebo byly zasílány informace pro placení daně z nemovitých věcí, tj. zda jsou mu informace pro placení daně zasílány složenkou na adresu, do datové schránky, e-mailem, případně zda hradí daň prostřednictvím SIPO nebo že mu nejsou údaje pro placení daně na základě jeho požadavku vůbec zasílány. V části ohledně sdělení údajů pro placení daně uživatel nalezne konkrétní informace o tom, kdy a na jakou adresu či do jaké datové schránky nebo na jaký e-mail mu byly informace zaslány. Také zde nalezne informaci, kdy a prostřednictvím jakého spojovacího čísla došlo k úhradě daně prostřednictvím SIPO, případně i takové informace, že k úhradě prostřednictvím SIPO nedošlo. Je vhodné upozornit, že uživatel, kterému je zasílána složenka pro placení daně z nemovitých věcí, v této sekci nalezne informace, zda mu bude zaslána složenka (zda došlo k zařazení složenky do souboru pro centrální tisk složenek) a také na jakou adresu. Může si zde ověřit, zda je mu složenka zasílána na správnou adresu, zda například nedošlo k odeslání složenky na již neaktuální doručovací adresu, vzhledem k tomu, že správci daně nebyla změna doručovací adresy včas oznámena. Budoucí rozvoj v oblasti daně z nemovitých věcí S ohledem na velký počet poplatníků daně z nemovitých věcí, kterých je v současné době již 4,1 mil., přičemž 500 tis. z nich podává každý rok daňové přiznání, lze předpokládat, že v budoucnu dojde pro tyto poplatníky k dalšímu rozšíření funkcí DIS+. Zejména v oblasti předvyplňování daňového přiznání se hledají možnosti zavedení funkce, která by zajistila předvyplňování daňového přiznání údaji z katastru nemovitostí. Je otázkou, zda se s ohledem na složitost dané problematiky v budoucnu dočkáme i těchto funkcí, které by ještě zjednodušily podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2021.