Vydáno: 10. 6. 2021
DPH při dovozu zboží nízké hodnoty Ing. Václav Benda Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která by měla nabýt účinnosti od 1. 7. 2021, budou upravena v návaznosti na předpisy EU nová pravidla pro dovoz zboží nízké hodnoty, kterým se bude prakticky rozumět zboží, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR. Základní pravidla pro dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, který je obecně předmětem daně podle příslušných ustanovení zákona o DPH, se přitom nezmění. Ve stanovených případech je dovoz zboží, a to ve vazbě na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) a navazující právní předpisy EU osvobozen od daně. Od 1. 7. 2021 nabydou účinnosti změny předpisů EU v oblasti DPH a v celní oblasti, které by se měly k tomuto datu promítnout do právního řádu České republiky, tj. do zákona o DPH a do celního zákona. Těmito novelizacemi dojde zejména k úpravě pravidel pro zdaňování dovozu zboží nízké hodnoty. V článku jsou nejprve stručně vysvětlena obecná základní pravidla pro uplatňování daně při dovozu zboží, která se od 1. 7. 2021 nezmění. V návaznosti na to jsou vysvětleny aktuálně platné podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží a dále je upozorněno na změny v této oblasti od 1. 7. 2021. V dalších částech článku jsou ve vazbě na změny předpisů EU vysvětleny základní principy nových zvláštních režimů pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, které by měly být v rámci celé EU využívány od 1. 7. 2021. Základní pravidla pro přiznávání daně při dovozu zboží Podle § 20 zákona o DPH, který se novelou zákona o DPH nezmění, se dovozem zboží rozumí zejména vstup zboží z třetí země na území EU. Daň se přitom vybere až v zemi, ve které je zboží propuštěno do příslušného režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň při dovozu. Za dovoz zboží se pro účely DPH podle § 20 odst. 2 zákona o DPH považuje v souladu se směrnicí o DPH také vstup zboží na území Evropské unie (EU) z území podle § 3 odst. 2 zákona o DPH, která jsou součástí celního území EU, např. z Kanárských ostrovů, francouzských zámořských departmentů či z Normanských ostrovů. U dovozu zboží z uvedených území se při uplatňování DPH postupuje tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země mimo EU. Od 1. 1. 2021 je třeba posuzovat jako dovoz zboží i dodání zboží z Velké Británie, vyjma Severního Irska. Dodání zboží ze Severního Irska je třeba nadále posuzovat jako pořízení zboží.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2021.