Vydáno: 10. 6. 2021
Přehled o peněžních tocích pro vybrané účetní jednotky Ing. Alena Kochová Přehled o peněžních tocích (někdy i v České republice označovaný anglickým názvem cash flow) je výkaz, který doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se vrací k základní ekonomické kategorii, která stojí na počátku všech ekonomických úvah, tj. k peněžním prostředkům. Dobrá znalost ekonomických procesů zachycených v tomto výkazu často pomáhá nalézt odpověď na to, odkud organizace bere peníze, proč se jí peníze nedostávají a jak jsou peníze použity. Pro vybrané účetní jednotky, které za vykazovací a bezprostředně předcházející účetní období splní obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. aktiva celkem, tj. netto, jsou větší než 40 000 000 Kč a roční úhrn čistého obratu, tj. výnosů s přepočtem na 12 měsíců, je větší než 80 000 000 Kč), je přehled o peněžních tocích povinnou součástí roční účetní závěrky. Je proto velmi důležité pochopení podstaty a principu sestavení tohoto výkazu, a to zejména pro jeho hodnocení a docenění jeho významu pro řízení. Navíc je potřeba zmínit i fakt, že řada účetních jednotek, zejména příspěvkových organizací a municipalit může využívat i využívá tento přehled pro vlastní potřebu a rozhodování uvnitř účetní jednotky, a to i s kratší periodicitou sestavování než 1× ročně. V neposlední řadě tento přehled obvykle vyžadují například banky nebo jiné instituce při hodnocení bonity účetní jednotky při poskytování peněžních prostředků (efektivita hospodaření, poskytování úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí, dotací apod.).
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2021.