Vydáno: 23. 8. 2021
Prošlo odborným dohledem
Pokuta za opožděné tvrzení daně Ing. Zdeněk Morávek Pokuta za opožděné tvrzení daně je sankcí, která má svou podstatou působit preventivně a odrazovat od nepodání či pozdního podání daňového tvrzení. Problematika pokuty za opožděné tvrzení daně je upravena v § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Povinnost uhradit tuto pokutu vzniká tehdy, pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání buď vůbec, nebo až po stanovené lhůtě, a to jak řádné, tak dodatečné. Pokud je daňové přiznání podáno až po stanovené lhůtě, toto zpoždění musí být delší než 5 pracovních dní, jinak se tato sankce nepředepíše. Ale upřesněme, že pokud by tato doba nebyla dodržena, daňový subjekt je v prodlení již od okamžiku uplynutí lhůty pro podání daňového tvrzení, tj. ne až od pátého pracovního dne od jejího uplynutí, a v případě uvedených 5 pracovních dní se nejedná o lhůtu, ale o dobu, a nelze tedy uplatnit úpravu § 35 DŘ. Lze tedy konstatovat, že se jedná o sankci, která se ukládá za pochybení spočívající v opožděném podání či nepodání příslušného daňového tvrzení. Pro uložení pokuty není rozhodné, zda daň samotná byla, či nebyla uhrazena, ale fakt, že tvrzení bylo podáno opožděně.