Vydáno: 23. 8. 2021
Prošlo odborným dohledem
Dlouhodobý hmotný majetek v účetních závěrkách obchodních společností prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Dlouhodobý hmotný majetek je u řady obchodních společností významnou položkou v účetních výkazech. V rozvaze se jedná o jeho pořizovací cenu (nebo reprodukční pořizovací cenu či vlastní náklady, v závislosti na způsobu pořízení), ve výkazu zisku a ztráty náklady ve formě odpisů či opravných položek, v přehledu o peněžních tocích příjmy a výdaje v souvislosti s pořízením či prodejem dlouhodobého hmotného majetku. Co nelze vyčíst z účetních výkazů, je pak možné najít v příloze v účetní závěrce. Aby uživatel účetních informací z účetní závěrky dokázal na jejich základě činit správná ekonomická rozhodnutí, je důležité, aby si za jednotlivými vykazovanými položkami uměl představit jejich obsah. V následujících kapitolách se budeme obsahovému vymezení jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku v účetní závěrce podrobně věnovat. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v souladu s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“):