Vydáno: 29. 9. 2021
Legislativní novinky s komentářem Příspěvek v době částečné práce Mgr. Dmytro Krasovskyj, advokátní koncipient Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zákonodárci touto novelou především zavedli nový institut podpory zaměstnanosti. Jedná se o „příspěvek v době částečné práce“, který se bude vyplácet zaměstnavatelům s cílem udržení úrovně zaměstnanosti. Návrh novely zákona o zaměstnanosti byl předložen Poslanecké sněmovně v září roku 2020 a současně s tímto návrhem předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádal o vyhlášení stavu legislativní nouze a o projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze podle § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Trvání legislativní nouze nebylo schváleno a návrh novely zákona o zaměstnanosti se projednával v řádném legislativním procesu. Téměř po roce byla novela schválena a 1. 7. 2021 nabyla účinnosti. Vláda nařízením stanoví možnost čerpat příspěvek v době částečné práce, a to v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví. Především se jedná o ohrožení způsobené živelními událostmi, spočívajícími v přírodní pohromě nebo ohrožení epidemií, kybernetickým útokem nebo o jiné mimořádné situace, které jsou považovány za zásah vyšší moci. Je zřejmé, že se jedná o reakci na situa­ci spojenou s pandemií nemoci COVID-19, která postihla celý svět, a na to navazující nouzový stav vyhlášený na území České republiky, což vše v důsledku vedlo k ochranným opatřením a uzavírkám celých odvětví ekonomiky. V souladu se zákonem a důvodovou zprávou1) je cílem tohoto příspěvku pomoci postiženým zaměstnavatelům, aby překlenuli tuto situaci a nemuseli tak propouštět své zaměstnance. Dle § 120a odst. 1 zákona o zaměstnanosti se příspěvek v době částečné práce poskytuje zaměstnavateli „za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění stanovených podmínek po dobu stanovenou v nařízení vlády…“ Příspěvek v době částečné práce se tak poskytuje zaměstnavateli, jehož zaměstnanci nemohou konat práci z důvodu některé z překážek v práci podle § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění po­zdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Samotný příspěvek se poskytuje maximálně po dobu dvanácti měsíců a aktivuje se pouze v případě, že vláda vydá nařízení o aktivaci tohoto příspěvku. Nařízením vlády může tato doba být poprvé stanovena maximálně na šest měsíců a může být opakovaně prodloužena, vždy však maximálně na tři měsíce až do vyčerpání výše uvedených dvanácti měsíců. Příspěvek v době částečné práce se zaměstnavateli poskytne pouze za podmínky, že vyplatí zaměstnancům náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku a zároveň nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby. Následně stát poskytne zaměstnavateli příspěvek v době částečné práce za tu část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a to ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy zaměstnanci a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění vypočtené z této náhrady mzdy, kterou je zaměstnavatel povinen hradit za zaměstnance. Maximální výše příspěvku činí měsíčně jedenapůlnásobek průměrné mzdy. Zákon stanovil i další podmínky, které musí být zaměstnavatelem splněny, aby mu stát tento příspěvek poskytl. Jedná se především o: příspěvek se poskytne zaměstnavateli na zaměstnance, jehož pracovní poměr ke dni podání oznámení trval alespoň tři měsíce, zaměstnavatel je povinen podat písemné oznámení na Úřad práce, že u něj nastala překážka v práci v přímé souvislosti s některým z důvodů, pro který bylo vydáno nařízení vlády o aktivaci příspěvku v době částečné práce, před podáním oznámení na Úřad práce je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance, že nastala překážka v práci na straně zaměstnavatele, na základě které bude zaměstnavateli poskytován příspěvek v době částečné práce, zaměstnavatel je povinen se zavázat, že se zaměstnancem, na něhož bude příspěvek v době částečné práce poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, a to po dobu za kterou je příspěvek poskytován. Dále nesmí s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr po ukončení poskytování příspěvku z výše uvedených důvodů také po dobu, která odpovídá polovině počtu měsíců, za které byl příspěvek zaměstnavateli vyplácen. 1) Důvodová zpráva k zákonu č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2021.