Vydáno: 8. 2. 2011
Schváleno redakční radou
Novela zákona o daních z příjmů z pohledu evropského práva Radek Novotný, daňový poradce (ev.č. 2986), Allen & Overy Jiří Pecka, daňový poradce (ev.č. 4292), Allen & Overy Dne 8. prosince 2010 byl ve Sbírce zákonů publikován pod číslem 346/2010 Sb. předpis s účinností od 1. ledna 2011 novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „novela“ a „zákon o daních z příjmů“). Novela je obecné veřejnosti známa zejména z titulu zrušení osvobození příjmů z provozu elektráren z ekologických zdrojů, především solárních elektráren. Autoři tohoto článku si kladou za cíl posoudit novelu z pohledu evropského práva. Článek se zabývá nejen ustanoveními, která byla do konečného znění novely vtělena, ale i ustanoveními, která byla předmětem diskusí v rámci legislativního procesu. 1 Diskriminace zohledněná v novele Novela modifikuje dvě ustanovení v zákoně o daních z příjmů tak, aby byla v souladu s právem Evropské unie. Jedná se o následující změny.
Zdroj: Daňový expert, 1/2011.