Vydáno: 29. 7. 2011
Zdravotní pojištění a snížení záloh OSVČ Ing. Antonín Daněk Ne vždy se podnikatelům daří. Proto se mohou dostat do situace, kdy na základě úspěšného roku pro ně vzniká povinnost placení vysokých (vyšších) záloh v roce následujícím, přičemž může být pro ně v tomto roce problémem prostředky na úhradu těchto vyšších záloh vůbec získat. V takovém případě mohou OSVČ využít institutu snížení zálohy jakožto jedné z možností, jak určitým způsobem překlenout svoji momentálně tíživou finanční situaci. OSVČ, která začala podnikat v roce 2010 nebo v letech předcházejících, platí v průběhu kalendářního roku 2011 zálohy na pojistné na základě výsledků podnikatelské činnosti, dosažených v roce 2010. Vztahuje-li se na takovou OSVČ povinnost placení záloh na pojistné (pojistného) alespoň z minimálního vyměřovacího základu, platí tato osoba od ledna 2011 zálohy na pojistné nejméně v částce 1 670 Kč.
Zdroj: Práce a mzda, 8/2011.