Vydáno: 25. 1. 2012
Novela zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky pro podnikatele Ing. Jiří Koch V souvislosti s novelou zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č.355/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, byla mezi souvisejícími zákony zahrnuta i změna zákona o účetnictví. Kromě úprav souvisejících se změnami při přeměnách společností se další změny týkají účetního období včetně možnosti uplatnit u účetních jednotek hospodářský rok. Zároveň byla provedena novela prováděcího právního předpisu, kterým je pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a novelizovány České účetní standardy pro podnikatele. Novela vyhlášky a změny v Českých účetních standardech kromě ustanovení týkajících se přeměn obsahují i ostatní změny, které souvisejí se změnami v dalších právních předpisech, legislativně-technické a formulační změny a dále úpravy reagující na podněty odborné veřejnosti a účetních jednotek. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VĚCNÉ ZMĚNY NOVELY ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Účetní období, hospodářský rok Úpravy § 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), týkající se účetního období, souvisejí se změnami zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), a současně zohledňují i připomínky odborné veřejnosti k možnostem uplatnit u účetních jednotek hospodářský rok. Odstavec 2 obsahuje definici účetního období a umožňuje účetní jednotce volbu, zda bude účetní období shodné s kalendářním rokem nebo zda účetní jednotka sama definuje začátek a konec účetního období jako 12 po sobě jdoucích měsíců jako hospodářský rok. Ostatní ustanovení obsahující úpravy specifických situací obsažené ve větě páté až poslední odst. 2 se zrušují a ve zpřesněném znění se přesouvají do odst. 3 a 4.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 2/2012.