Vydáno: 21. 6. 2012
Práva a povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění po 1. 4. 2012 Ing. Antonín Daněk Dnem 1. dubna 2012 nabyly účinnosti nové právní předpisy, které se významným způsobem dotýkají celé šíře oblasti zdravotního pojištění. Především se jedná o zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., jakož i o související zákony č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Tyto předpisy jednak definují novou terminologii, jednak upravují organizaci zdravotnictví včetně nového vymezení práv a povinností pacientů a pojištěnců apod. Přijaté právní normy nastavují legislativní úroveň, která podstatně zvyšuje nároky na poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k pojištěncům-pacientům a současně deklaruje výrazné posílení práv pojištěnců, kteří jsou těchto služeb účastni, resp. je využívají. Zákonem č. 369/2011 Sb. došlo s účinnosti od 1. 4. 2012 rovněž k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde konkrétně ustanovení § 11 a 12 nově specifikují práva a povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, což bude v dalším textu podrobně rozebráno. V této souvislosti upozorňuji především na zcela nové podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny, v zásadě již platné od 1. 12. 2011.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 7/2012.