Vydáno: 15. 12. 2012
Změny ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Specialista na oblast zdravotního pojištění. V uplynulém období došlo k několika legislativním změnám, které se ve svých důsledcích projeví nebo se již projevily i v oblasti zdravotního pojištění. Především se jedná o výši průměrné mzdy pro rok 2013, posuzování členů okrskových volebních komisí jak při krajských a senátních volbách, tak při volbě prezidenta republiky a změny v soustavné přípravě na budoucí povolání od 1. 9. 2012. Všechny tyto tematické okruhy jsou v následujícím textu blíže rozebrány. Průměrná mzda a zdravotní pojištění od 1. ledna 2013 Institut průměrné mzdy návazně ovlivňuje v několika dále rozvedených oblastech placení pojistného na zdravotní pojištění jak zaměstnavateli, tak osobami samostatně výdělečně činnými. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Zdroj: Práce a mzda, 12/2012.