Vydáno: 23. 1. 2013
Změny sazeb DPH v roce 2013 Ing. Dagmar Fitříková S účinností od 1. 1. 2013 se zvyšuje snížená sazba DPH ze 14 % na 15 % a základní sazba daně se zvyšuje z 20% na 21 %. Zvýšení obou sazeb daně provedené s účinností od 1. 1. 2013 se dotkne vyúčtování zálohových plateb, zejména vyúčtování dodávek vody, tepla, chladu, elektřiny, plynu, poskytnutí telekomunikačních služeb a služeb spojených s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na změny v oblasti sazeb DPH platné od 1. 1. 2013 a popsat z pohledu DPH základní situace, do kterých se plátci daně v roce 2013 v souvislosti s vyúčtováním zálohových plateb (úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění) v návaznosti na změny v oblasti sazeb DPH mohou dostat. SAZBY DANĚ U ZDANITELNÝCH PLNĚNÍ S účinností od 1. 1. 2013 se podle § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), uplatňuje u zboží základní sazba daně ve výši 21 %, pokud ZDPH nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH a u tepla a chladu je platnou sazbou daně snížená sazba daně ve výši 15 %. S účinností od 1. 1. 2013 je příloha obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě označena jako č. 3 a příloha, která obsahuje seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekty považují za osoby povinné k dani, je označena jako příloha č. 1. Důvody ke změně označení obou uvedených příloh jsou legislativně technické, nikoli věcné.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 2/2013.