Vydáno: 4. 9. 2013
Kroniky obce JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková Všechny instituce veřejné správy, a tedy i obce, v rámci své činnosti pracují s řadou informací, které ke své činnosti potřebují. Pokud pracují s informacemi, které se týkají fyzických osob (určeného nebo určitelného subjektu), jedná se o osobní údaje. Obce jsou jedním z největších správců, případně zpracovatelů, osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) - nebo písm. k) - zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZoOU"). Jako takoví mají podle ZoOU povinnosti při ochraně těchto jimi zpracovávaných údajů. Mezi jednu ze specifických činností obcí je vedení kroniky obce. Tato povinnost je nově, nebo přesněji staronově, stanovena zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o kronikách"). Tento zákon stanoví, že každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci a poučení budoucím generacím. Zákon tedy moderně navazuje na velmi starou právní úpravu1, která byla právě zákonem o kronikách zrušena. Zákon je to velmi stručný (jen 6 paragrafů) a je otázkou, zda je posunem oproti zrušené právní úpravě. Prvek modemosti snad má představovat možnost vést kroniku obce také v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů, které se zajišťují svázáním.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2013.