Vydáno: 4. 6. 2015
Obec jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím JUDr. Eva Janečková V čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod je stanoveno, že státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, přičemž podmínky a provedení stanoví zákon. Tím je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Vedle toho z čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod plyne, že každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Zatímco obecného práva na informace se lze domáhat přímo s odkazem na Listinu základních práv a svobod, podle jejího čl. 41 se práva na informace o stavu životního prostředí podle čl. 35 odst. 2 lze domáhat pouze v mezích zákona, který toto ustanovení provádí. Tím je zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2015.