Vydáno: 8. 7. 2015
(Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek v účetních a daňových souvislostech Zdeněk Dušek Záměrem tohoto článku je poskytnout čtenáři ucelený přehled o ustanoveních týkajících se (dlouhodobého) hmotného a nehmotného majetku z pohledu účetních a daňových předpisů s hlavním cílem uvedení vzájemných legislativních rozdílů týkajících se definice, způsobu oceňování, odpisování a uplatňování dalších nákladů ovlivňujících výsledek hospodaření účetní jednotky a stanovení základu daně poplatníka. V případě, že je v textu uvedeno označení dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetek (DHM a DNM) platí, že se pojednává o majetku v přímé souvislosti s předpisy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a v případě označení hmotný majetek nebo nehmotný majetek (HM a NM) se pojednává o majetku v přímé souvislosti se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Je-li v textu uveden (dlouhodobý) majetek, má se tím na mysli hmotný i nehmotný majetek zpravidla definovatelný oběma skupinami právních předpisů.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 7-8/2015.