Vydáno: 1. 10. 1958

 

Vyhláška č. 150/1958 Ú.l.

o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících


Schválený 1. 10. 1958 Účinný od 11. 10. 1958 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÍŽNOSTI, ŽÁDOSTI A NÁVRHY FYZICKÝCH a PRÁVNICKÝCH OSOB.; Tisk (všeobecně).; Rozhlas.; Televize.; Zásady kontroly.;

150/1958 Ú.l. VLÁDNÍ VYHLÁŠKA ze dne 1. října 1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Správné, včasné a důsledné vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících přispívá k ochraně jejich práv a zájmů, posiluje socialistickou zákonnost, je důležitým prostředkem v boji proti byrokratismu a upevňuje spojení státního a hospodářského aparátu s lidem. Zvyšuje aktivní účast pracujících na správě státu a na řízení a kontrole národního hospodářství. Vláda Republiky československé proto stanoví: ČÁST I Přijímání stížností a oznámení pracujících § 1 (1) Všechny orgány státního a hospodářského aparátu jsou povinny přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení pracujících a všech orgánů jejich organizací (dále jen "stěžovatel"). (2) V zájmu rychlého a hospodárného vyřízení je účelné podávat stížnosti a oznámení (dále jen "stížnosti") orgánům, které jsou bezprostředně nadřízené úřadům, orgánům a organizacím, proti kterým stížnosti směřují. (3) Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost. (4) Stížnosti prošetřují a vyřizují v rámci své působnosti ministerstva, ostatní ústřední úřady a orgány, výkonné orgány národních výborů, jakož i jim podřízené úřady a organizace (dále jen "organizace"). (5) Za stížnosti ve smyslu této vyhlášky se nepovažují podání ministerstev, ostatních ústředních úřadů a orgánů, národních výborů, jakož i úřadů, orgánů a organizací jim podřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných orgánů státního a hospodářského aparátu. § 2 (1) V organizacích stížnosti přijímají, ústředně evidují a zajišťují jejich správné a včasné vyřizování buď útvary pro provádění prověrek a revizí, nebo sekretariáty vedoucích organizací. Kde tyto útvary nejsou zřízeny, plní uvedené úkoly vedoucí organizace nebo jím určený pracovník. Tím není dotčena povinnost ostatních vedoucích přijímat stěžovatele. (2) Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Aby bylo podávání stížností pracujícím co nejvíce usnadněno, musí být v organizacích výrazně označeno místo pro přijímání stížností. § 3 (1) Ministři a vedoucí ostatních ústředních úřadů a orgánů a jejich náměstkové přijímají pracující kdykoliv, zpravidla po předchozím ohlášení a dohodě. (2) Předsedové národních výborů a jejich náměstkové přijímají pracující pravidelně ve stanovený den a stanovenou návštěvní dobu. Ve výjimečných případech se mohou při přijímání návštěv vzájemně zastupovat. (3) Vedoucí ostatních organizací přijímají pracující pravidelně ve stanovenou dobu. § 4 (1) O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Požádá-li o to stěžovatel, nutno sepsat záznam i tehdy, jestliže vyřízení stížnosti náleží do působnosti jiné organizace. (2) O zvlášť závažných stížnostech musí být neprodleně informován vedoucí organizace (u národních výborů předseda), aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu. § 5 (1) Ústřední evidence všech došlých a ústně podaných stížností musí být vedena tak, aby a) obsahovala datum podání, jméno, příjmení a adresu stěžovatele, označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje, předmět stížnosti, kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení, výsledek šetření, opatření k zjednání nápravy, data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti a výsledky kontroly, jak byla splněna opatření k nápravě;b) poskytovala údaje důležité pro hodnocení došlých a vyřízených stížností podle ustanovení § 15 odst. 1;c) umožňovala soustavnou kontrolu včasnosti a správnosti vyřizování stížností. (2) Stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřizování se zakládají odděleně od ostatních spisů. Část II Vyřizování stížností a oznámení pracujících § 6 (1) Všechny stížnosti nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit, nebo zařídit jejich vyřízení. Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Přitom musí být prošetřeny všechny body stížnosti. (2) Stížnosti vyřizují nebo prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží, nebo útvary pro provádění prověrek a revizí. (3) Stížností, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny (prošetřeny) do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny organizaci, která je má vyřídit (prošetřit). (4) Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne, kdy došly od stěžovatelů, musí být stěžovatelům, není-li tím dotčen státní zájem, potvrzen písemně do 5 dnů ode dne doručení. (5) Stížnosti, které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnů ode dne jejich doručení organizaci, která je má vyřídit (prošetřit), musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny této organizaci. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucího organizace (u národního výboru se souhlasem předsedy) nebo pracovníka jím k tomu zmocněného. O důvodech musí být uvědoměn stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení. (6) Organizace, která stížnost postoupila jiné organizaci k prošetření, je povinna stížnost vyřídit do 10 dnů po obdržení zprávy o jejím prošetření. (7) Opakuje-li stěžovatel stížnost je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nových skutečností, není nutno potvrzovat jejich příjem ani je prošetřovat. § 7 (1) Stížnost, jejíž vyřízení (prošetření) náleží do působnosti jiné organizace, musí ji být postoupena k vyřízení (prošetření do 5 dnů ode dne doručení stížnosti. Stěžovatel musí být o tom vyrozuměn. (2) Je-li ze stížnosti patrno, že stěžovatel nevyčerpal všechny řádné opravné prostředky a že lhůta k jejich podání neprošla, musí být stížnost neprodleně postoupena příslušné organizaci k rozhodnutí o opravném prostředku a stěžovatel o tom uvědoměn.x) (3) Organizace, které byla stížnost postoupena k vyřízení (prošetření) jinou organizací, příjem stížnosti stěžovateli nepotvrzuje. (4) Je nepřípustné postupovat stížnost k vyřízení (prošetření) útvarům a pracovníkům organizace, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí organizací mohou být postoupeny k vyřízení (prošetření) jen příslušnému nadřízenému orgánu. (5) Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. § 8 (1) Aby bylo zajištěno správné vyřízení stížnosti, je nutno při jejím prošetřování vycházet z jejího obsahu bez zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje. (2) Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i osoby proti kterým stížnost směřuje. (3) Příslušné odborové orgány jsou oprávněny účastnit se prošetřování stížností a požadovat, aby stížnosti byly správně a včas vyřizovány. (4) Stížnosti, týkající se zájmů většího počtu pracujících, zejména stížnosti na špatnou organizaci práce, na poskytování prací a služeb apod., se prošetřují za účasti pracujících po dohodě s příslušným odborovým orgánem nebo výkonným orgánem národního výboru. (5) Odbory rad národních výborů spolupracují při vyřizování závažných stížností se svým aktivem, stálými komisemi a členy národního výboru. Přitom jsou povinny informovat stálé komise o stížnostech, týkajících se jejich působnosti a členy národních výborů o stížnostech docházejících z jejich volebních obvodů, aby mohli kontrolovat průběh vyřizování stížností a vyhradit si při něm svou účast. § 9 O ústních jednáních při prošetřování stížností sepíše pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech osob jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání, jakož i doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu seznámeni. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodů. § 10 (1) Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn. (2) Vedoucí organizaci (rady národních výborů) jsou povinni neprodleně provést opatření potřebná k odstranění závad, zjištěných při prošetřování stížností v jejich organizacích a zajistit, aby se neopakovaly. (3) Organizace, která stížnost vyřizovala, je povinna sledovat, zda opatření uložená k zjednání nápravy jsou řádně plněna, a vyvozovat, popřípadě navrhovat vyvození důsledků proti osobám, které jsou odpovědny za jejich nesplnění. § 11 O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve lhůtách uvedených v § 6 a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná. § 12 Organizace jsou povinny ve lhůtách stanovených touto vyhláškou odpovídat na stížnosti a kritiku týkající se jejich práce, které byly uveřejněny v tisku, rozhlase a televizi, a na něž byly jejich redakcemi upozorněny. Závažné poznatky získané při vyřizování a prošetřování stížností předávají organizace tisku, aby pracující byli seznámeni s opatřeními, jež byla učiněna k odstranění závad a nedostatků, na které upozornili. § 13 Vedoucí útvarů pro provádění prověrek a revizí kontrolují přijímání, evidenci a vyřizování stížností, a to jak ve svých tak i v podřízených organizacích. V organizacích, v nichž útvar pro provádění prověrek a revizí není zřízen, provádí tuto kontrolu vedoucí organizace nebo pracovník jím určený. § 14 (1) Vedoucí organizací (rady národních výborů) odpovídají za vytvoření podmínek pro správné a včasné vyřizování stížností. (2) Za průtahy a formální vyřízení, zvláště za nesprávné prošetření nebo vyřízení stížnosti, neprovedení opatření k nápravě a za zákroky proti stěžovateli proto, že podal stížnost, jsou vedoucí organizace, případně vedoucí nadřízeného orgánu (rady národních výborů) povinni proti provinilým pracovníkům vyvodit důsledky. § 15 (1) Vedoucí útvarů pro provádění prověrek a revizí, popřípadě sekretariátu vedoucího organizace jsou povinni vypracovat nejméně dvakrát do roka zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě. Musí být rovněž zhodnoceno, jak byla v organizaci dodržována ustanovení této vyhlášky. Pokud rozborem oprávněných stížností budou zjištěny závady širšího dosahu, musí být navržena opatření k odstranění jejich příčin nejen ve vlastní organizaci, ale též na příslušném úseku činnosti státního a hospodářského aparátu. (2) Zprávy podle odstavce 1 projednávají kolegia ministerstev, ústředních úřadů a orgánů a rady národních výborů, které dbají o provedení všech opatření nutných k odstranění zjištěných závad a k zamezení jejich opakování. Národní výbory projednávají zprávy nejméně jednou za rok. Část III Přijímání a vyřizování podnětů pracujících. § 16 (1) podněty pracujícím mohou být podávány a postupovány k vyřízení organizacím, jejich činnosti se týkají. Jinak o jejich přijímání, evidenci a vyřizování platí ustanovení části I a II. (2) Nadřízené organizace dbají, aby bylo iniciativy, vyjádřené v podnětech pracujících důsledně využíváno, a to jak ke zlepšení pracovních podmínek a životní úrovně pracujících, tak i v zájmu rozvoje národního hospodářství. Část IV Závěrečná ustanovení § 17 Zrušuje se vládní vyhláška č. 225/1954 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících u národních výborů a jejich výkonných orgánů. § 18 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. x) U stížnosti na rozhodnutí výkonných orgánů národních výborů a jiných správních orgánů, proti nimž není přípustný řádný opravný prostředek, je nutno postupovat podle § 39 až 41 vládního nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních.