Vydáno: 30. 11. 1961

 

Zákon č. 135/1961 Sb.

o pozemních komunikacích (silniční zákon)


Schválený 30. 11. 1961 Účinný od 7. 12. 1961 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; NÁHRADA ŠKODY V HOSPODÁŘSKÉM A OBCHODNÍM PRÁVU.; Povolení stavby.; Zánik vlastnictví. Vyvlastnění.; Správní rozhodnutí.; Pokuty. Blokové pokuty.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; Stavební úřady.; Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.; Dopravní cesty obecně.; SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.; Dálnice.; PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; Ochranná pásma silnic a dálnic.;

135/1961 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1961 o pozemních komunikacích (silniční zákon) Změna: 27/1984 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 213/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 13/1997 Sb. Změna: 13/1997 Sb. (část) Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: § 1 zrušen ČÁST PRVNÍ zrušena § 2 zrušen § 3 zrušen § 3a zrušen § 3b zrušen § 3c zrušen § 3d zrušen ČÁST DRUHÁ DÁLNICE, SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE zrušena Oddíl 1 zrušen § 4 zrušen § 4a zrušen § 4b zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 6a zrušen § 6b zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 9a zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen Oddíl 2 zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen ČÁST TŘETÍ nadpis vypuštěn zrušena § 20 zrušen ČÁST ČTVRTÁ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE zrušena § 21 zrušen § 22 zrušen ČÁST PÁTÁ Pokuty organizacím zrušena § 22a zrušen ČÁST ŠESTÁ zrušena § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen Novotný v.r. Fierlinger v.r. Široký v.r. 1) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění vyhlášeném pod č. 31/1983 Sb. pro Českou socialistickou republiku a pod č. 35/1983 Sb. pro Slovenskou socialistickou republiku. Zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 2a) § 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. 2b) § 2 body 1 a 25 a § 16 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). 2c) § 2 odst. 1 písm. i) zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 1 až 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích. 4) Čl. 94 Ústavy Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb. 7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.