Vydáno: 25. 3. 1964

 

Zákon č. 61/1964 Sb.

o rozvoji rostlinné výroby


Schválený 25. 3. 1964 Účinný od 1. 4. 1964 do 31. 12. 9999

 
 
 

Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.; Slovenská národní rada. Národní rada Slovenské republiky (SNR, NRSR).; Rostlinná výroba.; OCHRANA ROSTLIN.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Chmelařství. Chmel. Chmelnice.; Vinařství. Víno.; Ovocnářství. Ovoce.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; Státní kontrola.;

61/1964 Sb. Zákon ze dne 25. března 1964 o rozvoji rostlinné výroby Změna: 146/1971 Sb. Změna: 49/1982 Sb. Změna: 132/1989 Sb. Změna: 115/1995 Sb. Změna: 97/1996 Sb. Změna: 93/1996 Sb. Změna: 91/1996 Sb. Změna: 147/1996 Sb. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: § 1 Úvodní ustanovení (1) Rostlinná výroba jako základní článek zemědělské výroby zabezpečuje potraviny správné výživové hodnoty pro obyvatelstvo, vytváří předpoklady pro rozvoj živočišné výroby, zajišťuje suroviny potřebné pro průmysl a je jedním z rozhodujících činitelů stálého zvyšování životní úrovně pracujících. Základní podmínkou rozvoje rostlinné výroby je řádné vědecky podložené hospodaření na veškeré zemědělské půdě a soustavná péče o zvyšování její úrodnosti. (2) zrušen Část první zrušena Oddíl I zrušen § 2 zrušen Oddíl II zrušen § 3 zrušen Část druhá zrušena Oddíl I zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen Oddíl II zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen Oddíl III zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen Oddíl IV zrušen § 15 zrušen Část třetí zrušena Oddíl I zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen Oddíl II zrušen § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen Oddíl III zrušen § 27 zrušen Část čtvrtá Některá zvláštní odvětví rostlinné výroby § 28 zrušen Ovocnářství § 29 zrušen § 30 zrušen Část pátá Zkušebnictví a odborná státní kontrola § 31 Zkušebnictví K úkolům zkušebnictví náleží zejména: a) soustavné agrochemické zkoušení půdy, b) zrušeno c) provádění biologických zkoušek v oboru výživy rostlin, d) zrušeno e) zrušeno f) přezkušování jakosti a účinnosti hnojiv, zejména průmyslových. § 32 zrušen § 33 Zkušebnictví a odbornou státní kontrolu ústředně řídí Ministerstvo zemědělství. § 34 Posudky, rozbory a osvědčení vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zkušebnictví a odborné státní kontroly jsou závazné pro všechny účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy. Část šestá Ústřední řízení § 35 zrušen § 36 V souladu s vědeckou soustavou hospodaření, pokrokovými velkovýrobními technologiemi a poznatky vědy a výzkumu řídí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství rozvoj a využití mechanizace, techniky a automatizace v zemědělství a lesním hospodářství. Do jeho působnosti patří zejména: a) zrušenb) zrušenc) stanovit agrotechnické, zootechnické a lesotechnické požadavky, předkládat je průmyslovým ministerstvům a provádět zkoušky mechanizačních prostředků a zařízení určených pro zemědělství a lesní hospodářství, pokud se týká mechanizačních prostředků pro aplikaci hnojiv. nadpis vypuštěn § 37 zrušen Část sedmá Ustanovení závěrečná § 38 zrušen § 39 Prováděcí předpisy Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom též upraví komplexní průzkum půd, výrobu a složení krmivových směsí, sběr a využívání krmných odpadů, dozor nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a lesním hospodářství a jejich vyřazování, popřípadě jejich povinný výkup. § 40 Zrušovací ustanovení (1) Zrušují se zákon č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, zákon č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství, zákon č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby, vládní nařízení č. 376/1940 Sb., o zkoušení půdy, vládní nařízení č. 6/1949 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy, vládní nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic, vládní nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic, vládní nařízení č. 1/1959 Sb., o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu, nařízení ministra zemědělství č. 17/1951 Sb., o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby, vyhláška povereníka výživy č. 480/1947 Ú. v., ktorou sa vydávajú smernica o právach a povinnostiach mlatobných dozorcov, vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 98/1948 Ú. v., o povinnom farbení semien lucerky a červenej ďateliny, dovážaných z cudziny, vyhláška ministerstva zemědělství č. 3071/1948 Ú. l. (1525/1948 Ú. v.), o dočasném zákazu prodeje osiva zelenin včetně zahradních hrachů a zahradních fazolí, vyhláška povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 478/1949 Ú. v., o zabezpečení udržovania a obnove vinohrádov na Slovensku, vyhláška ministerstva pôdohospodárstva č. 50/1959 Ú. v., o prideľovaní viazaných pôdohospodárskych mechanizačních prostriedkov, vyhláška ministerstva zemědělství č. 147/1950 Ú. l., o dodávce chmelné sádě pro zakládání nových chmelnic, vyhláška ministerstva zemědělství č. 206/1950 Ú. l. (215/1950 Ú. v.), o jakosti a dodacích podmínkách zeleninových sazenic, vyhláška ministerstva zemědělství č. 640/1950 Ú. l. (596/1950 Ú. v.), o cenách neloupaného vrbového proutí a neloupaných vrbových holí domácího původu, vyhláška ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú. l. (107/1951 Ú. v.), o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, vyhláška ministerstva zemědělství č. 106/1951 Ú. l. (121/1951 Ú. v.), o spotřebitelských cenách chemických prostředků na ochranu rostlin, vyhláška ministerstva zemědělství č. 118/1951 Ú. l. (158/1951 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby, ve znění vyhlášek č. 221/1952 Ú. l. (267/1952 Ú. v.), č. 160/1955 Ú. l. a č. 11/1956 Ú. l., vyhláška ministerstva zemědělství č. 186/1951 Ú. l. (219/1951 Ú. v.), o prostředcích na ochranu rostlin a rostlinných výrobků, povolených k uvádění do oběhu před účinností zákona o zdokonalení rostlinné výroby, vyhláška ministerstva zemědělství č. 266/1951 Ú. l. (291/1951 Ú. v.), o místních agronomech a místních zootechnicích, vyhláška ministerstva zemědělství č. 62/1952 Ú. l. (93/1952 Ú. v.), o výrobě osiv a sadby na semenářských dílcích jednotných zemědělských družstev, vyhláška ministerstva zemědělství č. 143/1952 Ú. l. (187/1952 Ú. v.), o některých opatřeních ve vinařství, vyhláška ministerstva zemědělství č. 278/1952 Ú. l. (326/1952 Ú. v.), o spotřebitelských cenách strojených hnojiv, vyhláška ministerstva zemědělství č. 149/1953 Ú. l. (186/1953 Ú. v.), o ochraně moruší, vyhláška ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l. (287/1953 Ú. v.), o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch, vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášek č. 132/1955 Ú. l. a č. 119/1960 Sb., vyhláška ministerstva zemědělství č. 247/1953 Ú. l. (288/1953 Ú. v.), o povinném pěstování některých odrůd průmyslových brambor, vyhláška ministerstva zemědělství č. 11/1956 Ú. l., o změně a způsobu vybírání náhrad za zkoušení nových odrůd zemědělských rostlin, vyhláška ministerstva zemědělství č. 19/1956 Ú. l., o semenářských hospodářstvích a elitních semenářských hospodářstvích, vyhláška ministerstva zemědělství č. 119/1956 Ú. l., o smluvní výrobě osiva a sadby, vyhláška ministerstva zemědělství č. 122/1956 Ú. l., o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníku, vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 220/1956 Ú. l., o vykácení odumřelého odumírajícího a přestárlého ovocného stromoví, vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 201/1957 Ú. l., o zřízení Slovenského kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě a o organizaci a působnosti kontrolních a zkušebních ústavů zemědělských, vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a místního hospodářství č. 47/1958 Ú. l., o výrobě, výkupu a dodávce okrasných rostlin, vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 50/1958 Ú. l., o osvědčeních o původství na nové odrůdy zemědělských rostlin a na nová plemena zvířat - část první, vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 69/1958 Ú. l., o úpravě ovocného školkařství, vyhláška ministerstva zemědělství č. 177/1959 Ú. l., o hospodaření s osivem a sadbou, a všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby a uvedených vládních nařízení.*) (2) Zrušují se dále zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, vyhláška č. 622/1949 Ú. l. (615/1949 Ú. v.), kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku. § 41 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964. Novotný v. r. Fierlinger v. r. Lenárt v. r. *) Seznam těchto předpisů bude uveřejněn ve Věstníku MZLVH, kde bude současně uveřejněn seznam platných předpisů na úseku rostlinné výroby.