Vydáno: 19. 12. 1968

 

Zákon č. 161/1968 Sb.

o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení


Schválený 19. 12. 1968 Účinný od 1. 1. 1969 do 31. 12. 9999

 
 
 

Odbojová protifašistická činnost.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;

161/1968 Sb. Zákon ze dne 19. prosince 1968 o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení Změna: 121/1975 Sb. Změna: 100/1988 Sb. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Změny zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb. a č. 89/1968 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 1 odst. 1 č. 3 písm. c) zní: "c) bojovníků proti fašismu, obětí války a fašistické persekuce v době nesvobody, jakož i účastníků osvobozovacích bojů za první světové války (dále jen "účastníci odboje") a účastníků přípravy k obraně Československé socialistické republiky," 2. § 39 odst. 1 č. 2 zní: "2. doba a) před 1. lednem 1957, po kterou žena, aniž byla členkou jednotného zemědělského družstva, trvale v něm pracovala (§ 2 odst. 1 a 2) ve stanoveném rozsahu, i když tato doba nebyla započitatelná podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev, b) před 1. lednem 1969, po kterou družstevnice před vstupem do jednotného zemědělského družstva spolupracovala v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění spolupracujících členů rodiny na soukromém hospodářství svého manžela, který byl jednotlivě hospodařícím rolníkem, nebo po kterou družstevnice byla ve stanoveném rozsahu pracovně činná v jednotném zemědělském družstvu I. nebo II. typu." 3. V § 45 odst. 3 a § 54 odst. 4 se na konci těchto odstavců vypouští část věty za středníkem. 4. V § 47 odst. 1 se nahrazuje na konci věty tečka středníkem a připojuje se tato další věta: "jde-li o starobní důchod se zvýšením za dobu další pracovní činnosti po vzniku nároku na tento důchod, nesmí důchod spolu s tímto zvýšením a s jakýmkoliv jiným důchodem z důchodového zabezpečení (pojištění) přesahovat částku 2500 Kčs měsíčně." 5. § 47 odst. 4 zní: "(4) Je-li starobní důchod jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodce, a) vyměří se starobní důchod částkou nejméně 445 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, částkou nejméně 645 Kčs měsíčně; je-li tímto rodinným příslušníkem manželka, která má důchod, vyměří se starobní důchod tak, aby spolu s důchodem náležejícím manželce nečinil méně než 750 Kčs měsíčně. Starobní důchod v nejnižší výměře podle předchozí věty se vyměří i nad 90 % průměrné měsíční pracovní odměny (odstavec 3); b) může být starobní důchod v nejnižší výměře podle § 46 odst. 2 vyměřen i nad 90 % uvedené průměrné měsíční pracovní odměny." 6. V § 48 se připojuje nový odstavec 3, který zní: "(3) Jestliže starobní důchod je jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodce a úprava podle předchozích ustanovení není výhodnější, vyměří se částkou 445 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, částkou 645 Kčs měsíčně; je-li tímto rodinným příslušníkem manželka, která má důchod, vyměří se starobní důchod tak, aby spolu s důchodem náležejícím manželce nečinil méně než 750 Kčs měsíčně." 7. § 58 odst. 4 zní: "(4) Je-li invalidní důchod jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodce, a) vyměří se invalidní důchod částkou nejméně 445 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, částkou nejméně 645 Kčs měsíčně; je-li tímto rodinným příslušníkem manželka, která má důchod, vyměří se invalidní důchod tak, aby spolu s důchodem náležejícím manželce nečinil méně než 750 Kčs měsíčně. Invalidní důchod v nejnižší výměře podle předchozí věty se vyměří i nad 90 % průměrné měsíční pracovní odměny (odstavec 3) též členu družstva staršímu 20 let; b) může být invalidní důchod dosahující aspoň 445 Kčs měsíčně, na nějž není odkázán žádný rodinný příslušník důchodce, vyměřen až do výše 645 Kčs měsíčně, ne však nad 90 % uvedené průměrné měsíční pracovní odměny." 8. V § 59 se připojuje nový odstavec 5, který zní: "(5) Jestliže invalidní důchod je jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodce a úprava podle předchozích odstavců není výhodnější, vyměří se invalidní důchod částkou 445 Kčs měsíčně, a je-li na důchod odkázán též rodinný příslušník důchodce, částkou 645 Kčs měsíčně; je-li tímto rodinným příslušníkem manželka, která má důchod, vyměří se invalidní důchod tak, aby spolu s důchodem náležejícím manželce nečinil méně než 750 Kčs měsíčně." 9. V § 66 odst. 3 se připojuje tato další věta: "Je-li vdovský důchod jediným nebo hlavním zdrojem výživy vdovy, vyměřuje se částkou nejméně 445 Kčs měsíčně." 10. § 66 odst. 6 zní: "(6) Ustanovení odstavce 3 věty první o nejnižší výměře vdovského důchodu neplatí pro vdovské důchody vdov po členech družstev, která nebyla uznána za družstva s vyšší úrovní hospodaření." 11. § 67 zní: "§ 67 Souběh vdovského důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (1) Je-li vdova výdělečně činná, krátí se vdovský důchod o polovinu částky, o kterou úhrn vdovského důchodu a hrubého příjmu z výdělečné činnosti přesahuje měsíční částku 1500 Kčs. (2) Vdovský důchod se nekrátí výdělečně činné vdově a) po dobu jednoho roku od smrti manžela, b) jestliže vdova pečuje aspoň o jedno dítě (§ 44 odst. 2)." 12. Za § 74 se vkládá nový oddíl třetí, který zní: "Oddíl třetí Důchodové zabezpečení účastníků odboje § 74a Úvodní ustanovení Pro důchodové zabezpečení účastníků odboje a pozůstalých po nich platí ustanovení tohoto zákona, pokud se v této části nestanoví jinak. § 74b Skupiny účastníků odboje (1) Účastníci odboje, kteří splňují podmínky stanovené zákonem č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození, nebo zákonem č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům, ve znění zákona č. 196/1946 Sb., se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do těchto čtyř skupin: 1. do I. skupiny se zařazují účastníci odboje, a) jejichž odbojová činnost trvala aspoň čtyři roky, jestliže v této době aspoň šest měsíců - konali polní službu v ozbrojených útvarech nebo - byli vězněni z důvodů fašistické persekuce,b) kteří aspoň dva roky konali polní službu v ozbrojených útvarech,c) kteří byli výkonnými letci nebo parašutisty shozenými nebo vysazenými v týlu nepřítele,d) kteří zemřeli v boji nebo v době věznění z důvodů fašistické persekuce, nebo se za uvedených okolností stali plně (částečně) invalidními, pokud invalidita trvá v době vzniku nároku na důchod, neboe) jejichž odbojová činnost trvala nepřetržitě od roku 1939 do osvobození;2. do II. skupiny se zařazují účastníci odboje, a) jejichž odbojová činnost trvala aspoň dva roky, jestliže v této době aspoň tři měsíce - konali polní službu v ozbrojených útvarech nebo - byli vězněni z důvodů fašistické persekuce,b) kteří aspoň šest měsíců konali polní službu v ozbrojených útvarech neboc) jejichž odbojová činnost trvala aspoň čtyři roky, pokud nesplňují podmínky pro zařazení do I. skupiny; 3. do III. skupiny se zařazují účastníci odboje, a) kteří byli příslušníky ozbrojených útvarů nebo byli vězněni z důvodů fašistické persekuce nebob) jejichž odbojová činnost trvala aspoň rok, pokud nesplňují podmínky pro zařazení do I. nebo II. skupiny.4. do IV. skupiny se zařazují účastníci odboje, a) jejichž odbojová činnost trvala po dobu kratší než jeden rok nebob) kteří byli účastníky povstání v květnu 1945,*) pokud nesplňují podmínky pro zařazení do I., II. nebo III. skupiny. (2) Účastníci protiválečných vzpour za první světové války se zařazují do IV. skupiny účastníků odboje. § 74c Průměrná měsíční pracovní odměna Jestliže účastník odboje změnil pro zdravotní poškození, které utrpěl v souvislosti s odbojovou činností, svou dosavadní pracovní činnost (zaměstnání), zjišťuje se jeho průměrná měsíční pracovní odměna pro výpočet důchodu, pokud je to pro něj výhodnější, z pracovní odměny (výdělku), které dosahují stejně kvalifikovaní zdraví družstevníci (pracovníci) v povolání, jež účastník odboje dříve vykonával. § 74d Věk potřebný pro nárok na starobní důchod (1) Věk potřebný pro nárok na starobní důchod účastníkům odboje I. a II. skupiny se určí tak, že a) jde-li o starobní důchod podle § 44 odst. 1 se od věku 60 let u muže a věku 55 let u ženy odečte jeden rok za každý započatý rok odbojové činnosti; potřebný věk však činí nejméně 55 let u muže a 50 let u ženy, jde-li o účastníka odboje I. skupiny, a nejméně 57 let u muže a 52 let u ženy, jde-li o účastníka odboje II. skupiny, b) jde-li o starobní důchod podle § 44 odst. 3, se od věku 60 let odečte jeden rok za každý započatý rok odbojové činnosti; potřebný věk však činí nejméně 55 let, jde-li o účastníka odboje I. skupiny, a nejméně 57 let, jde-li o účastníka odboje II. skupiny, c) jde-li o starobní důchod podle § 44 odst. 4, se od věku 65 let odečte jeden rok za každý započatý rok odbojové činnosti; potřebný věk však činí nejméně 60 let, jde-li o účastníka odboje I. skupiny, a nejméně 62 let, jde-li o účastníka odboje II. skupiny, (2) Věk potřebný pro nárok na starobní důchod účastníka odboje III. skupiny, který byl aspoň šest měsíců vězněn z důvodů fašistické perzekuce, činí a) jde-li o starobní důchod podle § 44 odst. 1, 59 let u muže a 54 let u ženy, b) jde-li o starobní důchod podle § 44 odst. 3, 59 let, c) jde-li o starobní důchod podle § 44 odst. 4, 64 let. (3) Věk potřebný pro nárok účastnice odboje na starobní důchod podle § 44 odst. 1 činí 55 let, pokud ustanovení odstavce 1 není pro ni výhodnější. (4) Jsou-li jiná ustanovení zákona o věku potřebném pro nárok na starobní důchod výhodnější, platí tato jiná ustanovení. § 74e Výše starobního a invalidního důchodu členů družstev s vyšší úrovní hospodaření (1) Základní výměra starobního a invalidního důchodu (§ 54 odst. 1 a 2) člena družstva s vyšší úrovní hospodaření činí, jde-li o účastníka odboje
      skupiny
       I.             60 %
       II.             55 %
      III. a IV.          50 %

průměrné měsíční pracovní odměny.

(2) Ustanovení § 45 odst. 2 a § 54 odst. 3 platí s tím, že procentní zvýšení základní výměry za každý rok pracovní činnosti náleží účastníkům odboje I. a II. skupiny od 21. roku pracovní činnosti a pokud jde o hranici, do níž náleží zvýšení, platí následující odstavec 4. (3) Za každý započatý rok odbojové činnosti se zvyšuje starobní a invalidní důchod (§ 54 odst. 1 a 2 a § 55) účastníka odboje
      skupiny         měsíčně o Kčs
       I.             120
       II. a III.         100
       IV.             80
(4) Starobní a invalidní důchod činí ke dni vzniku nároku na důchod a) nejvýše 70 % průměrné měsíční pracovní odměny, jde-li o účastníka odboje II. skupiny, b) nejvýše 60 % průměrné měsíční pracovní odměny, jde-li o účastníka odboje III. a IV. skupiny, pokud jiná ustanovení tohoto zákona nejsou pro něj výhodnější; jde-li o účastníka odboje I. skupiny, není výše důchodu takto omezena. (5) Zvýšení přesahující hranici 70 %, popřípadě 60 % průměrné měsíční pracovní odměny, uvedenou v předchozím odstavci a v § 45 odst. 3 a § 54 odst. 4, náleží, jen jde-li o zvýšení důchodu podle odstavce 3. (6) Invalidní (částečný invalidní) důchod člena družstva, který je účastníkem odboje a jehož invalidita (částečná invalidita) vznikla v souvislosti s odbojovou činností, se posuzuje podle ustanovení o invalidním (částečném invalidním) důchodu při pracovním úrazu (§ 57); ustanovení § 51 odst. 1 tu neplatí. Ustanovení § 75 odst. 3 platí obdobně.
§ 74f Výše starobního a invalidního důchodu členů družstev, která nebyla uznána za družstva s vyšší úrovní hospodaření (1) Starobní a invalidní důchod členů družstev, která nebyla uznána za družstva s vyšší úrovní hospodaření, se zvyšuje, jde-li o účastníka odboje, o částky uvedené v § 74e odst. 3 způsobem a za podmínek stanovených v témže ustanovení. (2) Ustanovení § 74e odst. 6 platí obdobně. Společná ustanovení pro členy všech družstev § 74g Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu (1) Starobní a invalidní důchod účastníka odboje spolu s jakýmkoliv jiným důchodem z důchodového zabezpečení (pojištění) nesmí přesahovat částku 2500 Kčs měsíčně. (2) Starobní a invalidní důchod činí nejméně, jde-li o účastníka odboje
      skupiny         měsíčně Kčs
       I.           1400
       II.           1200
      III.           1000
       IV.            800
(3) Nejnižší výměra částečného invalidního důchodu činí polovinu nejnižší výměry invalidního důchodu. (4) Starobní a invalidní důchod činí nejvýše 100 % průměrné měsíční pracovní odměny neomezené podle § 42 odst. 3; to však neplatí, jde-li o starobní nebo invalidní důchod náležející v nejnižší výměře (odstavec 2) anebo o starobní nebo invalidní důchod přiznaný podle předpisů platných před 1. dubnem 1962.
§ 74h Vdovský důchod Starobní a invalidní důchod vdovy (1) Vdově po účastníku odboje náleží vdovský důchod, splní-li se některá z podmínek stanovených v § 65 odst. 2 pro nárok na vdovský důchod i po uplynutí dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. (2) Vdovský důchod vdovy po účastníku odboje činí nejméně 560 Kčs měsíčně. (3) Vdovský důchod účastnice odboje, která nemá jiný důchod ani příjem ze zaměstnání nebo z jiné výdělečné činnosti, se vyměří nejméně částkou uvedenou v § 74g odst. 2 podle toho, do které skupiny účastníků odboje je vdova zařazena. (4) Vdovský důchod se vdově výdělečně činné nekrátí, jde-li o účastnici odboje nebo o vdovu po účastníku odboje. (5) Nemá-li vdova po účastníku odboje nárok na vdovský důchod, požívá však starobní nebo invalidní důchod, náleží tento důchod nejméně ve výši 560 Kčs měsíčně. § 74ch Výše sirotčího důchodu (1) Sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte po účastníku odboje činí nejméně 400 Kčs měsíčně. (2) Sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte po účastníku odboje činí 700 Kčs měsíčně. § 74i Výše důchodů rodičů Poskytuje-li se rodičům účastníka odboje, který v souvislosti s odbojovou činností padl, byl popraven, nebo zemřel ve vězení, důchod rodičů, starobní, invalidní, vdovský nebo sociální důchod, náleží tento důchod nejméně ve výši 600 Kčs měsíčně, jde-li o jednotlivce, a 900 Kčs měsíčně, jde-li o manželskou dvojici. § 74j Vynětí ze zvláštní daně z důchodu Důchody poskytované v nejnižší výměře podle této části zákona ani důchody z nich vyměřené nepodléhají zvláštní dani z důchodu."
*) Podle § 1 odst. 1 č. 1 písm. f) zák.č. 255/1946 Sb. je účastníkem povstání, kdo se zúčastnil povstání v květnu 1945, při čemž za bojů padl, byl těžce raněn nebo utrpěl těžkou poruchu zdraví.
13. V § 76 odst. 1 se vypouští ustanovení písm. a); v důsledku toho se v témže odstavci vypouští označení dalšího ustanovení písmenem b) a v odstavci 2 písm. a) se vypouštějí slova "písm. b)". 14. V § 80 odst. 2 se částka 200 Kčs zvyšuje na 500 Kčs. 15. § 81 odst. 3 zní: "(3) Má-li manželka, zletilá příbuzná, družka vojáka nebo manžel vojákyně jiný příjem z výdělečné činnosti a nepečuje o dítě (§ 44 odst. 2), krátí se zaopatřovací příspěvek o polovinu částky, o kterou úhrn zaopatřovacího příspěvku a hrubého příjmu převyšuje měsíčně částku 1500 Kčs." 16. V § 102 odst. 1 větě druhé se dosavadní citace "§ 47 odst. 1, § 58 odst. 1" doplňuje na konci citací "§ 74g odst. 1". 17. Za § 137 se vkládá nový § 137a, který zní: "§ 137a Úprava důchodu rodičů a sourozenců Důchody rodičů a sourozenců přiznané podle předpisů o důchodovém pojištění (zaopatření) platných před 1. lednem 1957, které jsou jediným nebo hlavním zdrojem výživy důchodce, se upraví na žádost důchodce tak, aby důchod nečinil méně než 445 Kčs měsíčně, a jde-li o manželskou dvojici, méně než 645 Kčs měsíčně." 18. § 142 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl.IV. zrušen Čl.V Předsednictvo Národního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o sociálním zabezpečení a zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.VI Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969. Svoboda v.r. Smrkovský v.r. Ing. Černík v.r.