Obsah dokumentuVydáno: 20. 12. 1970

 

Zákon č. 133/1970 Sb.

o působnosti federálních ministerstev


Schválený 20. 12. 1970 Účinný od 1. 1. 1971 do 31. 12. 9999

 
 
 

Působnost ústředních orgánů státní správy.;

133/1970 ZÁKON ze dne 20. prosince 1970 o působnosti federálních ministerstev Změna: 158/1973 Sb. Změna: 17/1976 Sb. Změna: 149/1979 Sb. Změna: 42/1980 Sb. Změna: 115/1983 Sb. Změna: 88/1987 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení § 1 Tento zákon upravuje působnost federálních ministerstev a některých dalších federálních ústředních orgánů (dále jen "federální ministerstva") při výkonu státní správy federace. Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě státní politiky federace a organizovat ve své působnosti její provádění. § 2 Federální ministerstva vykonávají na svém úseku státní správu v rozsahu působnosti federace. Na podkladě soustavných analýz stavu věcí vypracovávají návrhy řešení rozhodujících otázek v příslušných oblastech působnosti federace a předkládají je vládě Československé socialistické republiky. § 3 (1) Federální ministerstva předkládají na svém úseku návrhy státní hospodářské politiky a v okruhu své působnosti plní úkoly národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; předkládají zejména podklady a návrhy potřebné pro přípravu návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státních rozpočtů federace a jiných opatření širšího dosahu. V rámci své působnosti předkládají návrhy na rozvíjení soustavy plánovitého řízení a prověřují její účinnost. (2) Federální ministerstva vycházejí ve své činnosti z cílů a úkolů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a z jednotné státní politiky; v souladu s nimi na svém úseku státní politiku konkretizují a realizují. (3) Federální ministerstva při plnění svých úkolů navzájem spolupracují a zaujímají stanoviska k návrhům, které předkládají vládě Československé socialistické republiky jiné orgány, pokud se dotýkají jejich působnosti. § 4 Federální ministerstva pečují na svém úseku o náležitou právní úpravu patřící do působnosti federace. Připravují návrhy zákonů Federálního shromáždění a nařízení vlády Československé socialistické republiky. Na základě zákonů Federálního shromáždění a v jejich mezích vydávají obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Sledují, jak se tyto předpisy uplatňují. § 5 Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly rozvíjení mezistátních styků a mezinárodní spolupráce v hospodářské, vědecké a technické oblasti i v jiných oblastech. Při přípravě návrhů na sjednání mezinárodních smluv si mohou vyžadovat od příslušných ústředních orgánů státní správy republik potřebné podklady. Federální ministerstva zabezpečují úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluv a dohod, jakož i z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích. § 6 Federální ministerstva činí na svém úseku opatření nutná k zabezpečení obranné schopnosti Československé socialistické republiky a potřeb ozbrojených sil a k přípravě státních orgánů, hospodářských a jiných organizací i k branné výchově obyvatelstva a jeho ochraně pro případ války. Připravují potřebné návrhy a předkládají je vládě Československé socialistické republiky, popřípadě Radě obrany státu. § 7 (1) V zájmu jednotného zabezpečování státní politiky federace přihlížejí federální ministerstva k potřebám těch oblastí, které patří do působnosti republik, a dbají v dohodě s orgány republik o jejich souladný rozvoj. Federální ministerstva vytvářejí podmínky pro koordinaci řešení otázek společného zájmu, které vyplývají z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace na celém území Československé socialistické republiky. (2) V zájmu efektivního rozvoje jednotné československé ekonomiky zabezpečují federální ministerstva v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky i potřeby odvětví řízených orgány republik. Odvětví jednotné československé ekonomiky, řízená orgány republik, zabezpečují též potřeby odvětví řízených federálními orgány. § 8 (1) Federální ministerstva soustavně spolupracují s příslušnými orgány republik, zejména při přípravě návrhů zákonů Federálního shromáždění a jiných obecně závazných právních předpisů a při přípravě, tvorbě a realizaci národohospodářských plánů, návrhů v oblasti jednotné státní hospodářské politiky a jiných významných opatření vlády Československé socialistické republiky. Společně s nimi zajišťují jednotnost postupu potřebnou pro přípravu takových opatření. Využívají jejich rozborů, koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví a jiných prací. Opírají se o jejich zkušenosti a zabývají se jejich podněty. (2) V zájmu jednotného zabezpečování státní politiky na celém území Československé socialistické republiky zabezpečují ministři Československé socialistické republiky spolu s příslušnými ministry republik vzájemnou součinnost a koordinaci. Federální ministerstva sledují plnění úkolů vyplývajících z jednotného uplatňování státní politiky federace a dbají v součinnosti s příslušnými orgány republik o zevšeobecňování pozitivních zkušeností a o odstraňování vyskytnuvších se nedostatků. Projednávají s nimi opatření, která je třeba v tomto směru učinit. (3) Federální ministerstva mohou vyžadovat podklady a další údaje, které potřebují pro svou činnost, od příslušných orgánů republik a v rozsahu dohodnutém s těmito orgány i od hospodářských a jiných organizací jim podřízených. (4) Ministři Československé socialistické republiky projednávají návrhy opatření v oblasti společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik před jejich předložením vládě Československé socialistické republiky s ministry republik, pokud se jich navrhovaná opatření dotýkají; pokud se nedosáhne dohody, informují vládu Československé socialistické republiky, která rozhodne. § 9 (1) Federální ministerstva plní své úkoly v součinnosti s odborovými a dalšími dobrovolnými společenskými organizacemi a s družstevními organizacemi. (2) Federální ministerstva využívají ve své činnosti poznatků vědeckých institucí a pracovišť a zapojují je zejména do prací na řešení problémů koncepční povahy. ČÁST DRUHÁ Zvláštní ustanovení Federální ministerstvo zahraničních věcí § 10 Federální ministerstvo zahraničních věcí je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky. § 11 Federální ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy Československé socialistické republiky k ostatním státům a k mezinárodním organizacím. Řídí, koordinuje a zabezpečuje provádění zahraniční politiky Československé socialistické republiky a dbá o uplatňování zájmů zahraniční politiky Československé socialistické republiky v činnosti všech orgánů federace i republik. § 12 Federální ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje zastupování práv a zájmů Československé socialistické republiky v mezinárodních stycích. Koordinuje a zajišťuje přípravu sjednávání mezinárodních smluv. Při přípravě mezinárodních smluv a při zastupování práv a zájmů Československé socialistické republiky v mezinárodních stycích ve věcech patřících do výlučné působnosti republik postupuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy republik. § 13 Federální ministerstvo zahraničních věcí a) řídí československé zastupitelské úřady v zahraničí; b) vyhlašuje mezinárodní smlouvy; c) plní úkoly při zabezpečování styků se zahraničím v oblasti školství, kultury, vědy a zdravotnictví na základě směrnic vlády Československé socialistické republiky. Federální ministerstvo národní obrany § 14 Federální ministerstvo národní obrany je federálním ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany Československé socialistické republiky a orgánem pro řízení a velení Československé lidové armády a pro řízení civilní obrany. Zabezpečuje realizaci vojenské politiky Československé socialistické republiky v Československé lidové armádě a navrhuje potřebná opatření vládě Československé socialistické republiky, Radě obrany státu a presidentu republiky jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil Československé socialistické republiky. § 15 Při zabezpečování obrany Československé socialistické republiky federální ministerstvo národní obrany zejména a) zpracovává návrhy na komplexní výstavbu branného systému Československé socialistické republiky a návrh plánu obrany Československé socialistické republiky;b) činí opatření k zajištění výstavby branného systému Československé socialistické republiky na svém úseku a k použití Československé lidové armády pro případ války;c) zpracovává návrh komplexního plánu výstavby Československé lidové armády z hlediska vazeb na státní plány rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a spravuje příslušné vojenské prostředky;d) rozpracovává základní otázky války a vojenské vědy a rozvíjí vědeckou činnost pro potřebu branného systému Československé socialistické republiky;e) zpracovává základní otázky branné výchovy a přípravy obyvatelstva a navrhuje opatření k jejich realizaci;f) připravuje koncepci, zaměření a hlavní úkoly civilní obrany. § 16 Federální ministerstvo národní obrany jako orgán pro řízení a velení Československé lidové armády zejména a) řídí výstavbu Československé lidové armády a zabezpečuje její všestrannou připravenost a nepřetržité velení vojskům; b) rozpracovává operační a bojové použití Československé lidové armády a řídí vojenskou zpravodajskou službu; c) zabezpečuje Československou lidovou armádu všemi druhy výzbroje, bojové techniky a materiálu; d) řídí doplňování, přípravu, výchovu, výběr a rozmisťování kádrů Československé lidové armády a činí opatření k zabezpečení životních, pracovních a sociálních podmínek příslušníků Československé lidové armády; e) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru Československé socialistické republiky a podílí se na zajišťování ochrany státních hranic ve stanoveném úseku. § 17 Federální ministerstvo národní obrany a) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Československé lidové armády, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřebu ozbrojených sil Československé socialistické republiky; b) povolává občany Československé socialistické republiky k plnění branné povinnosti a v rozsahu své působnosti stanoví způsob výkonu této povinnosti. Federální ministerstvo vnitra § 18 (1) Federální ministerstvo vnitra je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti. (2) Federální ministerstvo vnitra připravuje koncepci, zaměření a hlavní úkoly Sboru národní bezpečnosti, vojsk ministerstva vnitra a zásady organizace, jednotného výkonu služby a soustavy politické a odborné přípravy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. Zabezpečuje rozvoj metod a prostředků bezpečnostní práce a jejich unifikaci. (3) Federální ministerstvo vnitra řídí Státní bezpečnost a ve vymezeném rozsahu Veřejnou bezpečnost. § 19 Federální ministerstvo vnitra je orgánem pro řízení a velení vojsk ministerstva vnitra. § 20 Federální ministerstvo vnitra zajišťuje a) přípravu mezinárodních smluv v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a jejich výkon, pokud není svěřen orgánům republik; b) zamezení přepravy, dovozu a šíření věcí zahraničního původu, jejichž obsah je v rozporu s chráněnými zájmy nebo porušuje mezinárodní smlouvy. § 21 Federální ministerstvo vnitra vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy, které upravují a) práva a povinnosti příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, útvarů Sboru národní bezpečnosti, jakož i vojsk ministerstva vnitra vůči jiným orgánům státní správy, organizacím a občanům; b) služební poměr a finanční, materiální, sociální a zdravotnické zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra; c) rozvoj a pravidla provozu telekomunikačních zařízení Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra mimo jednotnou telekomunikační síť. § 22 Pokud federální ministerstvo vnitra plní další úkoly státní správy, platí o tom zvláštní předpisy. § 23 Federální ministerstvo vnitra kontroluje v útvarech Sboru národní bezpečnosti a ve vojscích ministerstva vnitra plnění úkolů svěřených do jeho působnosti. § 24 Ministr vnitra Československé socialistické republiky a) po projednání s ministry vnitra republik povolává vybrané příslušníky Sboru národní bezpečnosti k plnění úkolů federálního ministerstva vnitra; b) ustanovuje na návrh ministrů vnitra republik náčelníky krajských správ Sboru národní bezpečnosti. Státní plánovací komise § 25 Státní plánovací komise je federálním ústředním orgánem státní správy pro národohospodářské plánování a rozvíjení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. § 26 Státní plánovací komise podle pokynů vlády Československé socialistické republiky a ve spolupráci s ostatními ústředními orgány organizuje celkový proces vypracování, zajišťování a kontroly plnění státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, včetně zvláštní části státních plánů; tato působnost je stanovena zvláštními předpisy. § 27 Státní plánovací komise dále a) předkládá vládě Československé socialistické republiky souhrnné návrhy na rozvíjení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství a koordinuje opatření, která na tomto úseku připravují ve své působnosti ostatní orgány; b) prověřuje účinnost soustavy plánovitého řízení národního hospodářství; c) předkládá vládě Československé socialistické republiky souhrnné návrhy na usměrnění systému materiálně technického zásobování a na rozvoj jeho základny a koordinuje na tomto úseku opatření připravovaná ostatními ústředními orgány. Federální ministerstvo financí § 28 Federální ministerstvo financí je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast financí. § 29 Federální ministerstvo financí a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky k zajištění jednotné hospodářské politiky koncepci finanční politiky Československé socialistické republiky na roční a víceletá období a zabezpečuje její jednotné provádění; b) vypracovává střednědobý rozpočtový výhled; c) navrhuje vládě Československé socialistické republiky rámcové zásady dotační a odpisové politiky v Československé socialistické republice; d) provádí rozbory finančního hospodaření za celou Československou socialistickou republiku podle podkladů poskytovaných mu ostatními federálními orgány a orgány republik v rozsahu dohodnutém s ministerstvy financí republik. § 30 Federální ministerstvo financí a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrh státního rozpočtu federace a státního závěrečného účtu federace; b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky způsob zabezpečení příjmů státního rozpočtu federace a úpravu vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik; c) v souvislosti se státními rozpočty a státními závěrečnými účty vykonává další působnost stanovenou zvláštními předpisy. 1) § 31 Federální ministerstvo financí a) navrhuje a v rozsahu zmocnění daného vládou Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí, federálním cenovým úřadem a Státní bankou československou finančně ekonomické nástroje v zahraničním obchodě, pokud mají vztah ke státním rozpočtům, mimo dodatkové nástroje; rozpočtuje finančně ekonomické nástroje, včetně dodatkových nástrojů, a zabezpečuje jejich uplatňování ve vztahu k organizacím řízeným federálními orgány; 1) b) ve spolupráci s federálním ministerstvem zahraničního obchodu navrhuje vládě Československé socialistické republiky koncepce a ekonomické podmínky v oblasti poskytovaných a přijímaných vládních úvěrů ve vnějších vztazích; c) sestavuje na základě návrhů ministerstev financí republik a potřeb federace část devizového plánu týkající se neobchodních platů za celou Československou socialistickou republiku a stanoví pro ně ekonomické nástroje; d) po projednání s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí a v dohodě se Státní bankou československou předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na tvorbu, použití a rozsah devizových rezerv; e) stanoví zásady financování zahraničního obchodu; f) zajišťuje ve spolupráci s ostatními zúčastněnými orgány zpracování finanční, měnové a devizové problematiky vyplývající z účasti Československé socialistické republiky v Radě vzájemné hospodářské pomoci a připravuje návrhy na postup československých delegací v orgánech Rady vzájemné hospodářské pomoci v těchto otázkách. § 32 Federální ministerstvo financí a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy zákonných úprav v oboru své působnosti; jde-li o návrhy zákonných úprav devizového hospodářství, činí tak ve spolupráci s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí a Státní bankou československou, a jde-li o návrhy zásadních zákonných úprav ve věcech spořitelen a pojišťoven, ve spolupráci se Státní bankou československou; b) vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy, které upravují správu národního majetku, fakturování, placení a finanční hospodaření státních hospodářských organizací; c) vydává na základě tohoto zákona předpisy o provádění periodických revizí v Československé socialistické republice a stanoví metodiku finančně daňových revizí. § 33 Federální ministerstvo financí a) spolu se Státní bankou československou navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu československé měny a zásady oběhu zákonných peněz a dohlíží na ochranu měny; b) vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení; c) dozírá nad tiskem a ražbou peněz. § 34 Federální ministerstvo financí a) provádí revize hospodaření federálních orgánů, federálních fondů a organizací řízených federálními orgány; b) vykonává dozor nad federálními účelovými fondy; c) zajišťuje jednotné provádění a uplatňování zákonů Federálního shromáždění o odvodech a daních, jakož i předpisů o poplatcích, které mají vztah k zahraničí; povoluje výjimky a úlevy z odvodů a daní, jejichž poplatníky jsou organizace řízené federálními orgány, a z poplatků ve vztahu k zahraničí; výjimky a úlevy z podnikových odvodů a daní povoluje na návrh příslušných ministerstev; d) zabezpečuje v dohodě s ministerstvy financí republik jednotnou koncepci vkladové, úvěrové, pojišťovací a úrokové politiky spořitelen ve vztahu k obyvatelstvu a pojišťoven; e) vykonává působnost ve věcech správy národního majetku, pokud jde o národní majetek spravovaný federálními orgány a organizacemi jimi řízenými. Federální ministerstvo zahraničního obchodu § 35 Federální ministerstvo zahraničního obchodu je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraničně hospodářských vztahů. § 36 Federální ministerstvo zahraničního obchodu a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady jednotné zahraniční obchodní politiky, řídí její provádění a podle povahy věci ji přímo provádí; k tomu účelu vydává na základě tohoto zákona předpisy a činí potřebná opatření; b) ve spolupráci s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik zajišťuje přípravu sjednávání mezinárodních smluv v oblasti zahraničního obchodu; c) ve spolupráci s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik zabezpečuje vnitrostátní provádění mezinárodních smluv a dodržování mezinárodních závazků Československé socialistické republiky v oblasti zahraničního obchodu; d) stanoví dodatkové ekonomické nástroje v zahraničním obchodě; e) v souladu se stanovenými zásadami státní cenové politiky a se zahraničně obchodní politikou stanoví pravidla pro provádění cenové politiky v oblasti zahraničních obchodních vztahů. § 37 Federální ministerstvo zahraničního obchodu a) připravuje ve spolupráci s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik návrhy plánu zahraničního obchodu a předkládá je Státní plánovací komisi; b) provádí na úseku zahraničně obchodních vztahů rozpis plánu na organizace zahraničního obchodu a organizace oprávněné k provádění zahraničně obchodní činnosti. § 38 Federální ministerstvo zahraničního obchodu a) vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy o zahraničně obchodní činnosti a o jejím organizování a řídí a kontroluje její provádění;b) po projednání s ústředními orgány republik zřizuje a zrušuje organizace zahraničního obchodu a stanoví rozsah jejich oprávnění, uděluje a odnímá oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti a k zastupování zahraničních podniků v Československé socialistické republice a v dohodě s federálním ministerstvem financí rozhoduje ve věcech majetkových účastí v zahraničí;c) řídí organizace pro zahraniční obchod, vůči nimž plní úkoly ústředního orgánu státní správy; ostatní organizace oprávněné k provádění zahraničně obchodní činnosti řídí ve spolupráci s ostatními příslušnými orgány plánem a ekonomickými a obchodně politickými nástroji. § 39 Federální ministerstvo zahraničního obchodu zajišťuje soulad zahraniční obchodní politiky s devizovou politikou a v dohodě se Státní bankou československou rozhoduje ve věcech souvisících s částí devizového plánu a platební bilance, která vychází z činnosti v oblasti zahraničního obchodu. § 40 (1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů. (2) Ústřední celní správa je zvláštní složkou ministerstva zahraničního obchodu. Jako její orgány pro území republik působí Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku; těmto ředitelstvím jsou přímo podřízeny celnice. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí § 41 Federální ministerstvo práce a sociálních věcí je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast práce, mezd a sociální politiky. § 42 Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy jednotných zásad pracovněprávních vztahů, zejména úprav pracovních podmínek a pracovní doby, a návrhy systému regulace rozmisťování pracovních sil, zásad politiky zaměstnanosti, produktivity a racionalizace práce, reprodukce pracovních sil a jejich kvalifikace; b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zabezpečení náboru pracovních sil pro organizace, které plní úkoly stanovené státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky jako přednostní; c) v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky navrhuje vládě Československé socialistické republiky po projednání s ministerstvy práce a sociálních věcí republik pohyb pracovních sil mezi republikami; d) navrhuje vládě Československé socialistické republiky mezistátní dohody o pracovní výpomoci a úpravu zásadních otázek zaměstnávání cizích státních příslušníků v Československé socialistické republice a československých občanů v zahraničí; e) vydává ve věcech uvedených pod písmenem a) až d) na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy. § 43 (1) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy a podle jejich směrnic stanoví jednotné zásady usměrňování mzdového vývoje, mzdových soustav, poskytování výhod naturální povahy a náhrad výdajů spojených s výkonem práce, normování spotřeby práce a mzdové kontroly;b) v souladu s uvedenými směrnicemi vlády Československé socialistické republiky vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy, které upravují - mzdové tarify, druhy a výše příplatků ke mzdám a podmínky jejich přiznávání, - způsob regulace mezd, - náhrady výdajů spojených s výkonem práce a - příspěvky při nástupu do pracovního poměru a při jeho rozvázání. (2) Ostatní federální ústřední orgány a ústřední orgány republik mohou vydávat předpisy uvedené v odstavci 1 písm. b) v rozsahu a za podmínek dohodnutých s ministrem práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky, a pokud jde o ústřední orgány republik, též s příslušným ministrem práce a sociálních věcí republiky. § 44 Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky opatření směřující k plnění úkolů federace v oblasti sociální politiky, zejména v oblasti sociálního a nemocenského zabezpečení obyvatelstva, společenské péče o rodinu a mládež a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj populace, a zásady státní bytové politiky ze sociálních hledisek; b) vydává na základě zmocnění obsažených v zákonech o sociálním zabezpečení 1) obecně závazné právní předpisy, pokud jde o důchodové zabezpečení (pojištění), zabezpečení matky a dítěte, zabezpečení v nemoci a zaopatřovací příspěvek členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách. Federální cenový úřad § 45 Federální cenový úřad je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast cen. § 46 Federální cenový úřad a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady cenové politiky a směrnice pro úpravy cen; b) navrhuje směrnice pro vypracování plánu vývoje cen; c) navrhuje plán vývoje cen jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky. § 47 Federální cenový úřad vydává na základě tohoto zákona a) obecně závazné právní předpisy pro tvorbu a kontrolu cen; b) podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky obecně závazné právní předpisy o působnosti při tvorbě a kontrole cen. § 48 Federální cenový úřad a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky ceny nových výrobků, služeb, výkonů a prací (dále jen "výrobky a služby") a změny cen, jejichž stanovení si vláda Československé socialistické republiky vyhradila; b) určuje ceny, které musí být jednotné vzhledem k jejich významu v ekonomice Československé socialistické republiky; seznam surovin, výrobků a služeb, jejichž ceny budou takto určovány, stanoví vláda Československé socialistické republiky nařízením; c) může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit stanovením cen nových výrobků a služeb a jejich změn jiné orgány a v dohodě s příslušnými ústředními orgány i organizace; d) řídí a koordinuje přípravu a uskutečňování opatření přijatých vládou Československé socialistické republiky v oblasti cen. § 49 Federální cenový úřad koordinuje plány a stanoví rozhodující úkoly v kontrole cen; má právo ukládat cenovým orgánům republik provedení zvláštních cenových kontrol k ověření správnosti podkladů předkládaných organizacemi pro cenová opatření. § 50 Federální cenový úřad stanoví, které podklady jsou povinny předkládat orgány a organizace při tvorbě cen. Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj § 51 Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (dále jen "Státní komise") je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast vědeckotechnického a investičního rozvoje. § 52 Státní komise a) zpracovává návrhy obsahu a zaměření jednotné státní vědeckotechnické politiky, jejích hlavních směrů, včetně zásad jejího komplexního zabezpečení i realizace a předkládá je vládě Československé socialistické republiky; spolupracuje se Státní plánovací komisí při přípravě návrhu koncepce jednotné státní investiční politiky a připravuje pro ni komplexní technicko-ekonomické podklady; b) spolupracuje při zpracování státních programů a ve vládou Československé socialistické republiky stanovených případech je sestavuje, organizuje jejich zabezpečování, sleduje a vyhodnocuje jejich plnění; c) podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky účastní se prací na souhrnných prognózách vědeckotechnického, ekonomického a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky; d) podle zásad stanovených pro přípravu státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a podle zvláštních směrnic vlády Československé socialistické republiky řídí přípravu, vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky návrh státního plánu rozvoje vědy a techniky 1) a řídí přípravu a zpracovává návrh státního plánu projektových a typizačních prací, 1) přitom úzce spolupracuje se Státní plánovací komisí; projednává návrh plánu základního výzkumu před jeho předložením Československou akademií věd vládě Československé socialistické republiky; 2) e) navrhuje na zařazení do plánu investiční výstavby po projednání s příslušnými orgány státní správy úkoly zabezpečující realizaci státního plánu rozvoje vědy a techniky; f) stanoví na základě jednotné státní vědeckotechnické politiky a jejích hlavních směrů schválených vládou Československé socialistické republiky použití finančních, devizových a ostatních prostředků souhrnně vyčleněných ve státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státním rozpočtu federace a měnovém plánu Československé socialistické republiky na zabezpečení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky a na zabezpečení činnosti organizací jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické republice; vytváří v rámci těchto prostředků rezervy použitelné k urychlení inovačních procesů. V součinnosti se Státní plánovací komisí stanoví použití dalších prostředků vyčleněných na státní programy, u nichž organizuje jejich zabezpečování; g) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí a s příslušnými ústředními orgány republik návrhy koncepce státní bytové politiky včetně návrhů na její zajištění; zpracované návrhy předkládá spolu se Státní plánovací komisí a federálním ministerstvem financí vládě Československé socialistické republiky; h) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí a ostatními federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik celostátní koncepci tvorby a ochrany životního prostředí; zpracovaný návrh předkládá po projednání ve vládě České socialistické republiky a ve vládě Slovenské socialistické republiky vládě Československé socialistické republiky;ch) zpracovává spolu s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik koncepce mezinárodní spolupráce v oblasti vědeckotechnického rozvoje včetně licenční politiky a technické pomoci, životního prostředí, investičního rozvoje a jejich zajištění; tuto spolupráci organizuje; zpracované návrhy předkládá vládě Československé socialistické republiky; i) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady řízení jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické republice; vyjadřuje se k začlenění organizací do jednotné výzkumné a vývojové základny a k jejich vynětí z ní; j) zabezpečuje utváření a činnost pracovišť soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací a zpracovává koncepci budování automatizovaných systémů řízení; k) provádí v souladu se záměry státní technické a investiční politiky státní expertizu investic v odvětvích řízených federálními orgány a investic federálního významu, určených vládou Československé socialistické republiky; sleduje realizaci investic federálního významu ve federálně řízených odvětvích a navrhuje vládě Československé socialistické republiky potřebná opatření, popřípadě tato opatření provádí; l) koordinuje kontrolní činnost v oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje; kontroluje plnění jednotného státního plánu rozvoje vědy a techniky a realizaci investic vybraných podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky a navrhuje jí potřebná opatření; m) koordinuje zabezpečování jednotné státní vědeckotechnické, investiční a bytové politiky a koncepci tvorby a ochrany životního prostředí, mezinárodní spolupráce [písm. ch)] a budování automatizovaných systémů řízení. § 53 (1) Státní komise vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy na úseku a) plánování vědeckotechnického rozvoje; b) výzkumné a vývojové základny, vědeckých, technických a ekonomických informací a automatizovaných systémů řízení; c) použití finančních, devizových a ostatních prostředků vyčleněných podle § 52 písm. f); d) řízení investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti; e) přípravy, provádění a vyhodnocování investic; f) určování ekonomické efektivnosti vědeckotechnického rozvoje a investic; g) rozpočtování v investiční výstavbě. (2) Obecně závazné právní předpisy vydávané příslušnými federálními ústředními orgány na úsecích financování vědeckotechnického rozvoje, cen výzkumných a vývojových prací, mzdových forem a odměňování pracovníků předvýrobních etap a další obecně závazné právní předpisy federálních ústředních orgánů, které se dotýkají vědeckotechnického rozvoje, jeho uplatnění v praxi a investičního rozvoje, jsou vydávány po projednání se Státní komisí. § 54 (1) Předsedovi Státní komise je podřízen Úřad pro vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření; jejich postavení a působnost stanoví zvláštní předpisy. (2) Předsedovi Státní komise je podřízena Československá komise pro atomovou energii (dále jen "komise"). Komise je federálním orgánem státní správy. Jejího předsedu, místopředsedu a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. (3) Do působnosti komise patří: a) zpracovávat návrh československého jaderného programu a návrh rozsahu a rozdělení prostředků k jeho zabezpečení a ve spolupráci s federálními orgány a orgány republik zabezpečovat jeho plnění; b) schvalovat použití štěpných materiálů, vyjadřovat se k jejich dovozu a vývozu a evidovat je; c) vydávat na základě tohoto zákona ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a energetiky obecně závazné právní předpisy o jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě a provozu jaderných zařízení, zajišťovat evidenci o radioaktivních látkách a štěpných materiálech a dozírat na zneškodňování radioaktivních odpadů; d) ve vymezeném rozsahu plnit úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné techniky. Federální ministerstvo paliv a energetiky § 55 Federální ministerstvo paliv a energetiky je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast těžby pevných paliv, těžby nafty a zemního plynu, těžby a úpravy radioaktivních surovin, plynárenství, včetně nadřazené plynovodní soustavy, a energetiky, včetně nadřazené energetické soustavy. § 56 Federální ministerstvo paliv a energetiky se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky; c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby; d) určuje racionální využívání palivoenergetické základny Československé socialistické republiky a zajišťuje palivoenergetickou bilanci; e) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu; f) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;g) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;h) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;i) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu. § 57 Federální ministerstvo paliv a energetiky schvaluje na úseku těžby a zpracování radioaktivních surovin projektování a financování geologických prací podle zvláštních předpisů, vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o klasifikaci a evidenci zásob radioaktivních surovin a přezkoumává a schvaluje výpočty zásob těchto surovin. § 58 Federální ministerstvo paliv a energetiky zpracovává zásady ochrany a využití nerostného bohatství v jím řízených odvětvích. § 59 zrušen § 60 Federální ministerstvo paliv a energetiky řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny a) těžby pevných paliv, těžby nafty a zemního plynu; b) energetiky, včetně jaderné energetiky a nadřazené energetické soustavy; c) těžby a úpravy radioaktivních surovin; d) plynárenství, včetně nadřazené plynovodní soustavy. § 61 Federální ministerstvo paliv a energetiky po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky. Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství § 62 Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast hutnictví železa a neželezných kovů, těžkého strojírenství, těžby a úpravy rud a magnezitu. § 63 Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu. § 64 Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy. 1) § 65 Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny a) hutnictví železa a neželezných kovů,b) strojírenské výroby,c) těžby a úpravy rud a magnezitu. § 66 Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky. Federální ministerstvo všeobecného strojírenství § 66a Federální ministerstvo všeobecného strojírenství je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast všeobecného strojírenství. § 66b Federální ministerstvo všeobecného strojírenství se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky; c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby; d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu; e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby; f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu. § 66c Federální ministerstvo všeobecného strojírenství řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny všeobecného strojírenství. § 66d Federální ministerstvo všeobecného strojírenství po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky. Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu § 66e Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast elektrotechnického průmyslu. § 66f Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce oborů jím řízených tím, že a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky; c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby; d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu; e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby; f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu. § 66g Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny elektrotechnického průmyslu. § 66h Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky. Federální ministerstvo zemědělství a výživy § 67 Federální ministerstvo zemědělství a výživy je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství a výživy. § 68 (1) Federální ministerstvo zemědělství a výživy zpracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad zemědělské politiky a politiky výživy lidu; opírá se přitom zejména o technickoekonomické koncepce rozvoje zemědělské a potravinářské výroby republik. (2) Federální ministerstvo zemědělství a výživy a) zpracovává návrh plánu rozvoje vědy a techniky za odvětví zemědělství a výživy; b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky vybrané akce z oblasti vědecké, technické a investiční politiky v odvětví zemědělství a výživy, které jsou důležité pro celou federaci a na které mají být poskytnuty dotace nebo subvence ze státního rozpočtu federace. § 69 Federální ministerstvo zemědělství a výživy a) po projednání se zúčastněnými federálními orgány navrhuje vládě Československé socialistické republiky jako součást jednotné hospodářské politiky zásady ekonomických nástrojů v zemědělství a potravinářském průmyslu, s výjimkou daní, odvodů a poplatků; b) odpovídá za dodržování bilancí státních fondů masa a obilovin, závazných na celém území Československé socialistické republiky, a centrálního fondu krmiv, popřípadě navrhuje jejich změny; c) navrhuje vládě Československé socialistické republiky opatření k zabezpečení jednoty a hospodářské efektivnosti československého trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, zvláště ve vztahu k zahraničnímu obchodu, k ochraně zemědělské a potravinářské výroby a k plynulému zásobování obyvatelstva potravinami a dbá ve spolupráci s ministerstvy zemědělství a výživy republik o jejich provádění; d) zajišťuje řešení mezinárodních normalizačních úkolů pro odvětví zemědělství a výživy; e) zajišťuje jednotné provádění státního zkušebnictví a normalizace v odvětví zemědělství a výživy; dbá o zabezpečení odvětví zemědělství a výživy technikou a jinými důležitými materiálními prostředky a předkládá v tomto směru vládě Československé socialistické republiky návrhy opatření. § 70 Federální ministerstvo zemědělství a výživy na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech a) vydává obecně závazné právní předpisy o veterinární ochraně a rostlinolékařské ochraně (vnější karanténě) pro dovoz, průvoz a vývoz; 1) b) vyhlašuje seznam škůdců vnitřní karantény; 2) c) povoluje výrobu prostředků na ochranu rostlin, jakož i jejich dovoz a uvádění do oběhu. 3) Federální ministerstvo dopravy § 71 Federální ministerstvo dopravy je federálním ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy stanovených tímto zákonem. § 72 (1) Federální ministerstvo dopravy předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad státní dopravní politiky a koncepci rozvoje dopravní soustavy. (2) Federální ministerstvo dopravy a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů o oborech železniční dopravy, civilního letectví, dálnic a říční dopravy, pokud obstarává též zahraniční přepravu; sestavuje návrhy plánů přepravy nákladů a osob; b) zpracovává zásady technické politiky dopravy a návrh plánu rozvoje vědy a techniky za odvětví dopravy; c) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na dopravní investice financované ze státního rozpočtu federace; d) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen v dopravě, předkládá návrhy tarifů a tarifních pravidel v dopravě a po schválení je vyhlašuje; stanoví mezinárodní tarify v dopravě; e) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy; f) navrhuje vládě Československé socialistické republiky koncepci zapojení dopravy do mezinárodní dělby práce, kooperace v dopravě, specializace vědeckotechnické spolupráce a výzkumu; zajišťuje a koordinuje jednotný postup československé dopravy v oblasti mezinárodní dělby práce. § 73 Federální ministerstvo dopravy a) vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy ve věcech všech druhů dopravy a dopravních cest; b) navrhuje státní normy a schvaluje oborové normy pro technickou způsobilost dopravních prostředků, zařízení a dopravních cest. § 74 (1) Federální ministerstvo dopravy řídí a) organizace oboru železniční dopravy; b) podniky letecké dopravy a pro letecké práce a organizace pro výstavbu, správu a údržbu dopravních letišť a leteckých pozemních zařízení a pro výkon leteckých provozních a zabezpečovacích služeb; c) organizace obstarávající správu dálnic; d) podniky říční dopravy, pokud obstarávají též zahraniční přepravu. (2) Federální ministerstvo dopravy po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje jejich organizační uspořádání; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky. § 75 Federální ministerstvo dopravy řídí odbornou přípravu a zabezpečuje mobilizační a bojovou připravenost železničního vojska. § 76 (1) Federální ministerstvo dopravy vykonává státní správu a státní odborný dozor ve věcech a) drah celostátních a vleček, b) civilního letectví, c) dálnic, d) říční plavby. (2) Federální ministerstvo dopravy vykonává státní odborný technický dozor ve věcech všech drah. 1) (3) Federální ministerstvo dopravy plní funkci námořního úřadu Československé socialistické republiky, zejména uděluje právo plout pod československou vlajkou, vydává osvědčení o způsobilosti k plavbě a vykonává státní dozor nad námořní plavbou. 2) Federální ministerstvo spojů § 77 Federální ministerstvo spojů je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast spojů (pošt a telekomunikací). § 78 Federální ministerstvo spojů a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; b) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy koncepcí rozvoje a hospodářské politiky spojů; c) zpracovává zásady technické a investiční politiky a návrh plánu rozvoje vědy a techniky za odvětví spojů; d) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen ve spojích, zpracovává návrhy tarifů a tarifních pravidel v odvětví spojů a po schválení je vyhlašuje; stanoví mezinárodní tarify spojů; e) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy. § 79 (1) Federální ministerstvo spojů a) vydává na základě zmocnění obsažených v poštovním zákoně a v zákoně o telekomunikacích obecně závazné právní přepisy a jednotná pravidla pro výkon poštovního a telekomunikačního provozu a činností s tím souvisících; b) vykonává státní správu podle poštovního zákona a zákona o telekomunikacích. (2) Federální ministerstvo spojů vydává poštovní známky a jiné poštovní ceniny. § 80 (1) Federální ministerstvo spojů organizuje a řídí jednotnou soustavu spojů. (2) Federální ministerstvo spojů zřizuje pro účinné řízení spojů nezbytné orgány, především ústřední ředitelství spojů, která ve stanoveném rozsahu vykonávají správní a hospodářské funkce na území republik. Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky § 81 Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast kontroly a vrcholným orgánem v soustavě lidových kontrol s působností podle následujících ustanovení. § 82 Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky přísluší a) kontrola orgánů a organizací spadajících do působnosti federace, tj. - ústředních a nižších orgánů federální státní správy, - hospodářských a jiných organizací, řízených federálními orgány;b) v součinnosti s výbory lidové kontroly republik kontrola plnění opatření vlády Československé socialistické republiky, a to i u orgánů a organizací patřících do působnosti republik. § 83 Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky dále přísluší a) koordinovat činnost výborů lidové kontroly republik, sjednocovat jejich postup a spolupracovat s ostatními federálními orgány státní správy vykonávajícími kontrolu; b) organizovat společné kontrolní akce federálních orgánů a orgánů republik; c) pečovat o výzkum v oboru kontroly a o školení a výchovu kontrolních pracovníků; d) rozvíjet mezinárodní styky v oboru kontroly. § 84 (1) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky předkládá vládě Československé socialistické republiky a v oblasti obrany Radě obrany státu plány kontrolní činnosti. (2) V plánech kontrolní činnosti mohou být v součinnosti s orgány republik zahrnuty i kontrolní úkoly orgánů v oboru působnosti republik, pokud jimi mají být zabezpečeny kontrolní akce v oblastech a činnostech základní důležitosti pro celou Československou socialistickou republiku. (3) Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky má právo požadovat na Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky zprávy o poznatcích z kontrolní činnosti, nebo provedení kontroly, nutné pro plnění úkolů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a jeho orgánů. ČÁST TŘETÍ Společná a závěrečná ustanovení § 85 (1) Podrobnější vymezení úkolů federálních ministerstev, zásad jejich činnosti a organizace upraví statuty, které schvaluje vláda Československé socialistické republiky. (2) Vláda Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s vládami obou republik, které ústavy a zařízení (rozpočtové a příspěvkové organizace) budou podřízeny jednotlivým federálním ministerstvům. § 86 Federální ministerstva dbají, aby se stavy jejich pracovníků přiměřeně skládaly z občanů obou republik, a vytvářejí pro to všestranné podmínky. § 87 Federální ministerstvo financí vydává na základě zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky předpisy o odpisech ze základních prostředků (§ 57 odst. 4 a § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.). § 88 (1) O Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky a o oprávněních a povinnostech pracovníků jeho aparátu platí až do vydání zákona, kterým bude upraven výkon kontroly, přiměřeně ustanovení zákona č. 70/1967 Sb., ve znění zákona č. 85/1968 Sb., o Ústřední komisi lidové kontroly a o pracovnících jejího aparátu; Ústřední komise lidové kontroly se zrušuje. (2) Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přecházejí z dosavadních federálních výborů a Ústřední komise lidové kontroly na příslušné nově zřízené federální ústřední orgány. § 89 Zrušují se tyto předpisy, popřípadě jejich dosud nezrušené části, ve znění předpisů je měnících a doplňujících: 1. ústavní dekret č. 1/1945 Sb., o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné; 2. vládní nařízení č. 74/1951 Sb., kterým se zřizují ministerstva; 3. vládní nařízení č. 13/1952 Sb., o správě spojů; 4. vládní nařízení č. 19/1956 Sb., o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy; 5. zákonné opatření č. 3/1963 Sb., o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů; 6. zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů; 7. zákon č. 29/1967 Sb., o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy; 8. zákonné opatření č. 81/1967 Sb., kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví; 9. zákon č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, s výjimkou § 18 a 19. § 90 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971. Svoboda v. r. Dr. Hanes v. r. Dr. Štrougal v. r. 1) Zákon č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla). 1) Působnost finančních správ, popřípadě odborů státních financí v oblasti finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě zůstává tímto ustanovením nedotčena. 1) Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění pozdějších předpisů. 1) § 4 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování. 1) Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy. 1) § 8 zákona č. 66/1969 Sb., o veterinární péči. § 21 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby. 1) § 20 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách. 2) Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě. 2) § 23 odst. 1 věta první zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby. 2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd. 3) § 27 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.