Vydáno: 25. 3. 1971

 

Zákon č. 21/1971 Sb.

o jednotné soustavě socialně-ekonomických informací


Schválený 25. 3. 1971 Účinný od 1. 4. 1971 do 31. 12. 9999

 
 
 

Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Statistika.; Pokuty. Blokové pokuty.; Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.; SPRÁVA V OBLASTI SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH INFORMACÍ.; Působnost ústředních orgánů státní správy.; Ostatní ústřední orgány státní správy.; NÁRODNÍ VÝBORY.;

21/1971 Sb. ZÁKON ze dne 25. března 1971 o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací Změna: 128/1989 Sb. Změna: 89/1995 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Oddíl I Základní ustanovení § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen § 3a zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen Oddíl II Federální statistický úřad a Federální statistická rada § 6 zrušen Působnost Federálního statistického úřadu § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen (4) Pro vztahy mezi Federálním statistickým úřadem a ústředními statistickými orgány republik platí, pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak, obdobně ustanovení § 8 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev. § 12 zrušen Oddíl III Ústřední statistické orgány republik § 13 zrušen Oddíl IV Federální ministerstvo financí § 14 zrušen Oddíl V Úkoly orgánů a organizací v oblasti sociálně ekonomických informací § 15 zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen Oddíl VI Práva a povinnosti při vytváření a využívání jednotné informační soustavy Pravomoc k provádění statistických zjišťování a účetního výkaznictví § 19 zrušen § 19a zrušen § 20 zrušen § 20a zrušen § 21 zrušen Zpravodajská povinnost § 22 zrušen § 23 (1) zrušen (2) zrušen (3) zrušen (4) Pro statistické a evidenční účely určuje obyvatelům Československé socialistické republiky - s výjimkou osob požívajících diplomatických imunit a výsad - příslušný orgán státní statistiky rodné číslo podle zásad vydaných Federálním statistickým úřadem. § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen Oddíl VII § 29 zrušen Sankce za porušení povinností v oblasti jednotné informační soustavy § 30 zrušen § 31 zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen Oddíl VIII Závěrečná ustanovení § 34 zrušen § 35 zrušen § 36 (1) Zrušují se: 1. zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, i pro obor národohospodářské evidence, 2. § 8 až 13 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, pokud se týkají Federálního statistického úřadu a Federální statistické rady, 3. vyhláška státního úřadu statistického č. 213/1953 Ú. l. (č. 253/1953 Ú. v.), o schvalování operativně statistických výkazů a o povolování zvláštních statistických šetření, 4. § 1 až 3 zák. č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu. (2) Až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost statistických orgánů republik postupuje se v otázkách této působnosti, pokud nejsou upraveny zákonem o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle dosavadních předpisů. § 37 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Svoboda v. r. Dr. Hanes v. r. Dr. Štrougal v. r.