Vydáno: 26. 3. 1975

 

Zákon č. 20/1975 Sb.

novela zákoníku práce


Schválený 26. 3. 1975 Účinný od 1. 7. 1975 do 31. 12. 9999

 
 
 

Náhrada mzdy - ušlého výdělku.; CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.; MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.; Překážky v práci.; Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.; Zánik pracovního poměru. Výpověď.; Dny pracovního klidu a volna. Památné dny. Státní svátky.; Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).; Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.; Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.; Noční práce. Noční směny.; Pracovní doba. Doba služby.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Subjekty pracovněprávních vztahů.; Práva a povinnosti pracovníků.; Práva a povinnosti vedoucích pracovníků.; PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.; PRACOVNÍ PRÁVO.; Právo na práci a povinnost pracovat.; Počítání času v občanském právu.; Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.; ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.; Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.; PÉČE O PRACOVNÍKY.; Péče o pracovní prostředí.; Odborové organizace v pracovním právu.; Pracovní řád.; BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.; Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.; Jiné zvláštní pracovní podmínky.; DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.; Pracovní podmínky těhotných žen a matek.; Učební poměr. Učni.; ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY.; Pracovní podmínky žen.;

20/1975 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 1975, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce Změna: 264/2006 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 162/1973 Sb.) se mění a doplňuje takto: 1. V § 82 odst. 2 a § 88 písm. g) se slova "komise pro pracovní spory" nahrazují slovy "rozhodčí komise". 2. § 274 písm. c) zní: "c) vykonatelných rozhodnutí komisí pro pracovní spory, rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;". Čl.IV Zrušují se 1. § 19 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; 2. § 15 odst. 3 a § 73 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení; 3. vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci; 4. vládní nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 60/1970 Sb. ; 5. vyhláška č. 113/1955 Ú. l., o pracovním poměru lodních posádek československých námořních lodí; 6. § 97 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení; 7. vyhláška č. 23/1970 Sb., o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory. Čl.V Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1975. Dr. Štrougal v. r. též na místě presidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci Indra v. r.