Obsah dokumentu

Vydáno: 23. 3. 1976

 

Zákon č. 25/1976 Sb.

změna zák. ČNR o zřízení ministerstev a ústř. orgánů ČSR


Schválený 23. 3. 1976 Účinný od 29. 3. 1976 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ostatní ústřední orgány státní správy.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Ministerstva a ministři obecně.;

25/1976 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 23. března 1976, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: V § 12 odst. 1 se vkládá za slovem "archivnictví" spojka "a" a vypouštějí se slova "a civilní obranu". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Erban v. r. Korčák v. r.