Vydáno: 5. 4. 1978

 

Zákon č. 29/1978 Sb.

novela zák. o org. soudů a o volbách soudců, o prokuratuře, řády


Schválený 5. 4. 1978 Účinný od 1. 7. 1978 do 31. 12. 9999

 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.; Soustava a organizace státního zastupitelství (prokuratury).; NOTÁŘI.; Soudci a přísedící. Jmenování a ustanovení soudců. Volby soudců.; SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;

29/1978 Sb. ZÁKON ze dne 5. dubna 1978, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád Změna: 335/1991 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl. I zrušen Čl. II Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 20/1970 Sb.) se mění a doplňuje takto: 1. V § 30 odst. 1 třetí věta zní: "Na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy plní úkoly krajské prokuratury městská prokuratura v Bratislavě a úkoly okresních prokuratur plní obvodní prokuratury.". 2. V § 36 odst. 1 v třetí větě se za slova "krajské prokuratury" vkládají slova: "(městské prokuratury v Bratislavě)". 3. V § 36 odst. 2 se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova ", městský prokurátor v Bratislavě" a za slova "městské prokuratury v Praze" se vkládají slova ", městské prokuratury v Bratislavě". 4. V § 48 odst. 1 v první i druhé větě se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova ", městský prokurátor v Bratislavě". Čl. III Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 148/1973 Sb.) se doplňuje takto: 1. V § 12 odst. 3 v části věty za středníkem se za slova "městský soud v Praze" vkládají slova "a městský soud v Bratislavě". 2. V § 12 odst. 4 v části věty za středníkem se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova "a městský prokurátor v Bratislavě". Čl. IV Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se doplňuje takto: V § 5 odst. 1 v části věty za středníkem se za slova "v hlavním městě Praze" vkládají slova "a v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě". Čl. V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1978. Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.