Obsah dokumentu

Vydáno: 13. 12. 1979

 

Zákon č. 150/1979 Sb.

novela zák. o sociálním zabezpečení


Schválený 13. 12. 1979 Účinný od 1. 1. 1980 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.; Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

150/1979 Sb. ZÁKON ze dne 13. prosince 1979, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 12 odst. 1 písm. a) č. 7 se druhá spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "v jaderných elektrárnách" se připojují slova "a při obsluze cyklotronu a výzkumného reaktoru,". 2. V § 12 odst. 1 písm. a) č. 9 se na konec věty připojují slova "a při zpracování osinku (azbestu) převážně suchou cestou v prostředí vysoké koncentrace azbestového prachu při nadměrném ohrožení azbestózou;". 3. V § 33 odst. 1 se ve větě první vypouštějí slova "a zanechá-li zaměstnání, které trvalo" a věta třetí se nahrazuje větou, která zní: "Nové vyměření důchodu se posuzuje jako vznik nároku ke dni, od něhož se přiznává důchod; přitom se však důchod přizná nejdříve ode dne podání žádosti.". 4. V § 78 odst. 5 písm. b), c) a e) se částky 620 Kčs nahrazují částkami 650 Kčs. 5. Za odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6, který zní: "(6) Částky příjmů občanů uvedených v předchozím odstavci činí však 780 Kčs měsíčně, jde-li o děti (odst. 5 písm. b) a c)) připravující se na budoucí povolání denním studiem nebo v učebním poměru, o pozůstalé po účastníku odboje, jimž byl důchod přiznán podle § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2 a § 60, o poživatele důchodů upravených jako jediný zdroj příjmu (§ 42) nebo o invalidy z mládí (§ 32 odst. 2).". Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 6. § 101 zní: "§ 101 (1) Jednotná zemědělská družstva přispívají za své členy na částečnou úhradu nákladů jejich sociálního zabezpečení (včetně zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte). (2) Příspěvek za člena jednotného zemědělského družstva se stanoví v rozpětí od 6 do 28 % jeho ročních příjmů započitatelných do průměrného měsíčního výdělku.". 7. V § 168 se připojuje písm. e), které zní: "e) částky nejvyšší přípustné hranice příjmu pro přiznání náhrady ušlé pracovní odměny členům jednotných zemědělských družstev při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách (§ 78 odst. 5 a 6).". 8. Za § 168 se vkládá § 168a, který zní: "Vláda Československé socialistické republiky může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, nařízením upravit výši průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen dřívější důchod (§ 14 odst. 5).". 9. § 169 včetně nadpisu zní: "§ 169 Výplata důchodu při dalším zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a zjišťování průměrného měsíčního výdělku Vláda Československé socialistické republiky může nařízením stanovit a) za jakých podmínek a v jaké výši se poskytuje při zaměstnání starobní a vdovský důchod a bez ohledu na výši výdělku důchod za výsluhu let a sirotčí důchod z důchodového zabezpečení (pojištění);b) že se poskytuje část starobního důchodu, aby se umožnil postupný přechod do starobního důchodu pracujícím, kteří jsou zaměstnáni po vzniku nároku na tento důchod, jestliže se věkem změnila jejich pracovní schopnost tak, že jejich výdělek poklesl v důsledku zmenšeného pracovního úvazku anebo v důsledku změny zaměstnání;c) odchylný způsob stanovení průměrného měsíčního výdělku u pracujících, kteří po vzniku nároku na starobní důchod jsou nepřetržitě zaměstnáni bez pobírání starobního důchodu nebo jeho části a splňují podmínky pro výplatu starobního důchodu při zaměstnání.". 10. V § 172 odst. 1 se za písm. a) vkládá nové písm. b), které zní: "b) způsob zúčtování invalidního důchodu při jeho zpětném přiznání, dojde-li k jeho souběhu s nemocenským,". Dosavadní písm. b) až e) se označují jako písm. c) až f). 11. V § 172 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálními ministerstvy zemědělství a výživy a financí upraví výši příspěvku jednotných zemědělských družstev na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení (§ 101), způsob jeho výpočtu a odvádění.". Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8 a v odstavci 1 písm. f) se slova "v odstavcích 6 a 7" nahrazují slovy "v odstavcích 7 a 8". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980. Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.