Obsah dokumentu

Vydáno: 11. 6. 1982

 

Vyhláška č. 98/1982 Sb.

novela vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice


Schválený 11. 6. 1982 Účinný od 1. 9. 1982 do 31. 12. 9999

 
 
 

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

98/1982 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 11. června 1982, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými orgány, stanoví: Čl.I Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, se mění a doplňuje takto: § 17 zní: "(1) Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaná před 1. lednem 1979 platí do 30.6.1983. (2) Organizace jsou povinny žádost o vydání nového osvědčení pro své pracovníky podat nejpozději do 31.12.1982. (3) Pracovníka přihlašuje na zkoušku organizace (§ 9), se kterou je v pracovním poměru. (4) Osvědčení vydaná před 1. lednem 1979 orgány státní báňské správy zůstávají v platnosti, pokud se oprávnění pracovníci podrobili přezkoušení před příslušným orgánem státní báňské správy do 30. června 1983.". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982. Předseda Českého báňského úřadu: Ing. Zíka v. r. Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce: Dr. Bartík v. r.